رزیتا فیروزنیا

تحصیلات: کارشناسی ارشد

آدرس محل کار: ايران – تبريز – خ عطار نیشابوری-خ ملاصدرا-جنب پمپ گاز CNG-مرکز بهداشت استان

پست سازمانی: كارشناس مادران

تلفن محل کار: 31773543- 041

مسئوليت هاي اداري:

• كارشناس مامايي در تسهیلات زایمانی  استان قزوین (1381- 1379)

• کارشناس مسئول پایگاه بهداشتی شهرستان البرز (1381-1382)

• كارشناس مسئول بهداشت خانواده در مركز بهداشت شهرستان  البرز استان قزوین (1382- 1385)

• كارشناس ستادي در مركز بهداشت استان قزوین (1385- 1391 )

• کارشناس ستادی مرکز بهداشت استان تبریز(1391 تا کنون)

تجربيات شغلي :

• كارشناس مامايي شاغل در تسهیلات زایمانی

• کارشناس مسئول پایگاه بهداشتی

• کارشناس مسئول بهداشت خانواده شهرستان

• کارشناس مادران

• کارشناس سالمندان، میانسالان

• عضو هسته آموزشی برنامه میانسالان و سالمندان

 • عضو هسته آموزشی مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران

• در حال حاضر كارشناس برنامه مادران
 سلامت جمعیت و خانواده