پمفلت گروه سلامت خانواده و جمعیت


ترویج انجام زایمان به روش طبیعی
ترویج انجام زایمان به روش طبیعی 2
پوستر مزایای زایمان طبیعی نسبت به زایمان سزارین
بانک شیر
پمفلت KMC
دعوت
بازی نمادین
تکامل
تکامل کودکان در 0 تا 3 ماهگی
تکامل کودکان در 3 تا 4 سالگی
تکامل کودکان در 6 تا 9 ماهگی
تکامل هیجانی و اجتماعی کودکان از تولد تا 12 ماهگی
تکامل هیجانی و اجتماعی کودکان از 12 تا 24 ماهگی
تکامل هیجانی و اجتماعی کودکان از 24 تا 36 ماهگی
چگونه تغذیه فرزندتان،بدن و ذهن او را تربیت می کند
روشهایی که شما به وسیله آن می توانید از یادگیری های ابتدایی فرزندتان حمایت نمایید
ذهن سالم: پرورش تکامل فرزند شما ار صفر تا دو ماهگی
فعالیتهایی برای کودکان 1 تا 4 ماهه
فعالیتهایی برای کودکان 4 تا 8 ماهه
فعالیتهایی برای کودکان 8 تا 12 ماهه
فعالیتهایی برای کودکان 12 تا 16 ماهه
فعالیتهایی برای کودکان 16 تا 20 ماهه
فعالیتهایی برای کودکان 20 تا 24 ماهه
فعالیتهایی برای کودکان 24 تا 30 ماهه
فعالیتهایی برای کودکان 30 تا 36 ماهه
فعالیتهایی برای کودکان 36 تا 48 ماهه
فعالیتهایی برای کودکان 48 تا 60 ماهه
فعالیتهایی برای کودکان 60 تا 66 ماهه
پمفلت ROP
پمفلت شیر مادر مهر ماه 1402
پوستر بانک شیر مادر
کلاسهای آمادگی برای زایمان
مراقبت مادران باردار
سرطان پستان
سلامت، زندگی خوب و بانشاط را به سال های عمر شما اضافه می کند .(هفته سلامت و سالمندی گرامیباد 18 تا 24 فروردین ماه 1391)

اولین اتاق شیردهی مادران فرودگاه بین المللی تبریز(تغذیه با شیر مادر،یک عمر سلامتی) 

برچسب ها :