تعاریف

 

سازمان بهداشت جهانی (who ) اهداف و تعاریف زیر را برای آموزش سلامت بیان کرده است :

 

- ترغیب مردم برای شرکت فعالانه در اقدامات بهداشتی به طور انفرادی و دسته جمعی به منظور حفظ سلامت فرد

- تجهیز افراد به دانشها و مهارت های لازم و نفوذ در گرایشهای آنان به نحوی که بتوانند مسایل بهداشتی خویش را حل نمایند .

 

- فراهم آوردن شرایط لازم جهت رشد خدمات بهداشتی

 

- آماده کردن و تشویق مردم برای قبول و نگاه داری عادات بهداشتی

 

- آگاه نمودن مردم درباره خدمات طبی و بهداشتی کشور

 

- کمک به مردم در راه نایل شدن به سلامت توسط اقدامات و فعالیت های خود آنان به نحویکه بتوانند آمادگی قبول مسئولیت تندرستی خود و اجتماعی که در آن زندگی می کنند را داشته باشند.

 آموزش بهداشت