مسئوليتهاي اطلاعاتي

كارشناسان آموزش سلامت به عنوان فرد كليدي و مرجع در زمينه اطلاعات آموزش سلامت ،ايفاي نقش نمايد . به همين منظور توجه به موارد زير ضروري است:

· استفاده از سيستم هاي بازيابي اطلاعات بهداشتي رايانه اي

· تحليل روابط مشاوره اي مؤثر

· تفسير تقاضاهاي اطلاعات بهداشتي

·انتخاب مواد آموزشي اثر بخش و مرجع براي انتشار

 آموزش بهداشت