فرآیند های آموزش سلامت 95 ستاد مرکز بهداشت استان

معرفی گروه
این گروه در راستای دستیابی به اهداف زیر فعالیت می کند :
1-افزایش ظرفیت نظام سلامت در زمینه ارایه خدمات آموزش سلامت
2-ارتقاء کمی و کیفی ( دانش و مهارتهای فنی ) منابع انساني آموزش سلامت
3- ارتقاء كمي وكيفي برنامه هاي آموزش سلامت
4- ارزشیابی برنامه های آموزش سلامت حوزه معاونت بهداشتی 
5- توسعه محیط های حمایت کننده سلامت
 
فرایندهای اولویت دار گروه
-نیازسنجی سلامت
- تربیت مربیان بسیج سازندگی در عرصه سلامت
- جلب مشارکت شوراهای اسلامی شهر و روستا ، بخشداران ودهیاران در برنامه های سلامت
- رسانه های آموزشی(همکاری واستاندارد سازی رسانه های آموزشی )
- جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد(NGOs)
- جلب مشارکت بخشهای خصوصی
- جلب مشارکت رابطین سلامت  ادارات
- مدیریت برنامه های آموزشی(آموزش های همگانی در واحدهای محیطی )
- مدیریت آمار و اطلاعات
- مدیریت برنامه های آموزشی(توانمند سازی کارشناسان آموزش سلامت .کارکنان بهداشتی درمانی )
- ارزشیابی برنامه های آموزشی
- جلب مشارکت رابطین سلامت  محلات ( شهری وروستایی)
- برنامه خود مراقبتی فردی (سفیران سلامت خانوار ها )
- برنامه خود مراقبتی اجتماعی
- برنامه خود مراقبتی سازمانی
- برنامه خود یارهای سلامت
- مشارکت با گروههای کارشناسی در اجرای کمپین های سلامت وبرنامه های مناسبتی )
- پایش  وارزشیابی برنامه
- هماهنگی اجرای برنامه آموزشی در صدا و سیما

 
 آموزش بهداشت