فلسفه وجودی گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت استان

گروه کارشناسان سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز بهداشت استان آذربایجانشرقی با هدف سازماندهی و برنامه ريزی و اجرای هدفمند برنامه های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد در سطوح پیشگیری سه گانه در جمعیت استان شکل گرفته است. تا براساس اولويت‌ها و نيازهای ملی، استانی و منطقه ای و مطابق اجزا و  ظرفيت های نظام مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه ( PHC )  و برنامه های مکمل آن( پزشک خانواده ) با ملحوظ داشتن بار بیماریها و مشکلات روانی، اجتماعی و اعتیاد و عوامل موثر آن و با جهت گیری ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز در مناطق و جمعیت تحت پوشش شهری و روستایی سیاست گذاری، برنامه ریزی، اقدام، پشتیبانی و پیگیری کند.این گروه از تاریخ اول آذرماه سال 1391 از گروه پیشگیری و مراقبت از بیماریهای غیر واگیر منتزع و به صورت مستقل زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت در استان و روسای شبکه های بهداشت و درمان در شهرستانها فعالیت می کند.

 سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد