اهداف برنامه بهداشت روان

 هدف کلی :

فراهم آوردن خدمات اساسی بهداشت روان قابل دستیابی برای همه مردم به ویژه گروههای محروم و آسیب پذیرکشور

اهداف اختصاصی :


اهداف برنامه بهداشت روان در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه عبارتند از:

1.  پیشگیری همه جانبه با محوریت پیشگیری اولیه

2.  افزایش آگاهی جامعه نسبت به اصول و مفاهیم بهداشت روان

3.  شناسایی زودرس و فعالبیماران روانی – عصبی

4.  کنترل، درمان و پیگیری مناسب و مستمر بیماران

5.  کاهش ضرر و زیان ناشی از بیماریهای روانی-عصبی 

6.  تغییر و اصلاح نگرش افراد جامعه نسبت به بیماری‌های روانی-عصبی

 سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد