شاخص های گروه کارشناسان سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

پوشش برنامه های سلامت روان

1.میزان پوشش برنامه های سلامت روان در جمعیت هدف ( جمعیت برخوردار از برنامه های سلامت روان به تفکیک شهر و روستا)

سواد سلامت روانی

1.میزان آگاهی پرسنل بهداشتی در زمينه شناخت پنج گروه بيماران اعصاب و روان

2.میزان آگاهی مردم در مناطق روستايي در زمينه بهداشت روان

3.میزان آگاهی خانواده  بيماران اعصاب و روان در زمينه عوارض دارويي و نحوه برخورد با بيماران

فعالیت های آموزشی

1.تعداد پرسنل شرکت کننده در کلاسهای آموزشی

2. تعداد پرسنل آموزش دیده در کلاسهای آموزشی

3.تعداد کلاسهای آموزشی برگزار شده در زمینه بهداشت روان

4.تعداد جمعیت شرکت کننده در کلاسهای آموزشی

5.تعداد افراد آموزش دیده در کلاسهای آموزشی

6.تعداد کلاسهای آموزشی برگزار شده در زمینه بهداشت روان به جمعیت عمومی

7.تعداد خانواده ی شرکت کننده در آموزش های چهره به چهره

8.تعداد افراد خانواده ی آموزش دیده در زمینه عوارض دارویی و برخورد با بیمار

9.تعداد جلسات برگزار شده به خانواده های بیماران روانپزشکی و مغز و اعصاب

وضعیت بیماریابی و مراقبت از  اختلالات رواني

1. میزان بروز بیماریهای و اختلالات روانی

2.میزان شیوع اختلالات روانی

3.درصد مراقبت اختلالات روانی

4.میانگین مراقبت از اختلالات روانی

وضعیت بیماریابی و مراقبت از  اختلالات رواني شدید به تفمیک نوع بیماریابی

1.میزان بروز بیماریهای و اختلالات روانی  شدید

2.میزان شیوع اختلالات روانی  شدید

3.درصد مراقبت اختلالات روانی  شدید

4.میانگین مراقبت از اختلالات روانی  شدید

وضعیت بیماریابی و مراقبت از سایر  اختلالات رواني خفیف به تفمیک نوع بیماریابی

1. میزان بروز بیماریهای و اختلالات روانی  خفیف

2. میزان شیوع اختلالات روانی  خفیف

3.درصد مراقبت اختلالات روانی  خفیف

4. میانگین مراقبت از اختلالات روانی  خفیف

وضعیت بیماریابی و مراقبت از اختلالات اعصاب به تفکیک نوع بیماریابی

1.میزان بروز بیماریهای اعصاب ( صرع و عقب ماندگی ذهنی)

2.میزان شیوع اختلالات اعصاب ( صرع و عقب ماندگی ذهنی)

3.درصد مراقبت اختلالات اعصاب ( صرع و عقب ماندگی ذهنی)

4.میانگین مراقبت از اختلالات اعصاب ( صرع و عقب ماندگی ذهنی)

وضعیت ابتلابه سوء مصرف و وابستگی مواد 

5.تعداد مبتلایان به سوء مصرف و وابستگی مواد و الکل شناسایی شده

6.تعداد مبتلایان به سوء مصرف و وابستگی مو.اد و الکل تحت  درمان 

7. تعداد مبتلایان به سوء مصرف و وابستگی مو.اد تحت پوشش برنامه های کاهش آسیب  

 سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد