جمعیت های هدف در برنامه های بهداشت روان

1.       بیماران و معلولین روانی
 

2.       عقب ماندگان ذهنی

3.       بیماران صرعی
 

4.       کودکان و نوجوانان

5.       زوج های جوان

6.       زنان باردار، مطلقه و داغدیده

7.       افراد بی سرپرست و بد سرپرست

8.       قربانیان خشونت های خانگی

9.       زندانیان و مهاجران

10.   کارگران

11.   معتادین و...

 سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد