ارزشهای سازمان

1.        حفظ و توسعه كرامت انساني

2.        ارتقای مهارت فردی و سازمانی

3.          تصمیم سازی و تصمیم گیری مبتنی برخرد جمعی

4.         مدیریت مبتنی بر تعامل و مشارکت جمعی

5.        جهت گیری برنامه ها و فعالیت ها بر محور رضایت مشتری

 سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد