راهبردها

1. بستر سازی در جهت  مشارکت و همکاری بین بخشی و درونبخشی  و شناسایی و جلب مشارکت تشکل های غیر دولتی و مردم نهاد  در زمینه های ارتقای سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد.

2. ایجاد ارتباط ارگانیک بین خدمات سطح اول و سطوح بعدی ( دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد )  در جهت تعمیم و تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی روانپزشکی،  مشاوره و روان درمانی

3. برنامه‌ريزي ، سازماندهي، پشتیبانی، ظرفيت سازي  و راهبری اثربخش فرآیندها و برنامه های ارتقای سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان و شهرستانها 

4. نیازسنجی ، اولویت بندی و طراحي برنامه‌هاي مورد نیاز در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد استان و شهرستانها

5. طراحی و اجرای نظام پایش و ارزشیابی پویا و هدفمند در جهت مدیریت اثربخش برنامه های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد استان و شهرستانها

6. توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزش مداوم  در جهت توانمندسازی و افزایش مهارتهای فنی و مدیریتی منابع انسانی ذیربط

7. توسعه و تقویت آموزش و اطلاع رسانی همگانی در زمینه های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد

8. برنامه ریزی در جهت ارتقای سبک زندگی سالم در جمعیت تحت پوشش

9. پیگیری و جذب منابع مالی، تجهیزاتی و انسانی مورد نیاز

 سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد