اهداف

هدف کلی  : تأمين ، حفظ و ارتقای سلامت روانی و اجتماعی جمعیت استان آذربایجانشرقی 

 

اهداف اختصاصی :

1.  ارتقای دانش و آگاهی مردم ( سواد سلامت روانی ) در ارتباط با اصول سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد .

2.  تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد.

3. تدارک و اجرای برنامه خدمات سلامت روانی ، اجتماعی و  پیشگیری از اعتیاد با رویکرد افزایش مهارتهای خود مراقبتی Self-care  و توسعه سبک زندگی سالم  Healthy Life Style در زمینه های مرتبط با سلامت روانی اجتماعی و رفتارهای پرخطر 

4.  برقراری نظام پویایی مراقبت از اختلالات روانپزشکی  مبتنی بر شناسایی به موقع اختلالات روانی و سوء مصرف و وابستگی مواد ،  توسعه  مراقبت کیفی و کمی از بیماران مزمن روانی ، سوء مصرف و وابستگی مواد  مخدر در قالب نظام مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه  و پزشک خانواده .

5.  طراحی و اجرای مداخلات  موردنیاز در اورژانس های روانپزشکی

6. مدیریت هدفمند بار بیماریهای روانی و تعدیل اختلالات روانپزشکی در جمعیت تحت پوشش 

 سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد