ارتقای سلامت روان

ارتقاء بهداشت روان به عنوان یکی از اهداف مهم برنامه های سلامت روانی شامل  مجموعه تلاش ها و به كوشش هائي است که  با هدف افزایش میزان سطح بهداشت روان جامعه به طور عام( جمعيتهاي سالم) و به طور خاص (جمعیت های در معرض خطر و یا بیمار)  تدارک و ارائه می گردد. در این راستا برنامه های زیر مورد تاکید قرار گرفته است :

1.    آموزش بهداشت پيشگيري اوليه و  گسترش دانش و آگاهي در زمينه سبب شناسي اختلالات رواني و راههای پیشگیری و کاهش آن در جمعیت تحت پوشش

2.    آگاهي عمومي از اختلالات رواني بعنوان يك مشكل سلامت همانند سایر مشکلات بهداشتی

3.تاکید بر پیگیری زمينه های درمان و مراقبت از بيماران رواني (توجه و تاکید بر تشخیص ودرمان به موقع و مناسب اختلالات روانی و رفتاری )

4.    ارائه اطلاعات در مورد اينكه مراقبت مبتنی برجامعه و خانواده در بیماران روانی موفقیت درمان را در برخواهد داشت ( کمک به  بیماران مـزمن یا معلـولین روانـی و ایجاد فرصت های کار و فعالیت فردی و اجتماعی جهت کاهش با ر اجتماعی مشکلات روانی).

 سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد