شرح و ظایف و مسئولیت های مسئول سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد

الف - برنامه ریزی :

1.  اخذ فرآیندها و برنامه های فنی و اجرایی  حوزه سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان و کشور و بستر سازی اجرایی آن در سطوح محیطی و اجرایی 

2.  تهیه و تدوین لیست فرآیندها و برنامه های فنی و عملیاتی حوزه سلامت روانی ، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در سطح شهرستان و تطبیق آن با برنامه های ملی و استانی

3.  بررسی و تعیین وضعیت موجود فرآیندهای فنی و عملیاتی حوزه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد  و برآورد نیازهای شهرستان در ارتقای شاخص های مورد نظر ( با استفاده از اطلاعات و آمار واحدها و یا انجام پژوهش های کاربردی )

4.   بررسی نیازهای آموزشی و تکنیکی کارکنان و تعیین اولویت های آموزشی منابع انسانی ذیربط در حوزه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان، پیش بینی و تدارک برنامه های آموزشی و توانمند سازی (آگاهی و مهارت)  ارائه دهندگان خدمات مورد نیاز در مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت

5.  بررسي و تعیین وضعیت  اپيدميولوژيك اختلالات روانی مناطق در جمعیت  پوشش شهری و روستایی شهرستان

6.   تعیین دورنمای درازمدت، میان مدت، کوتاه مدت و سالانه شاخص های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان

7.  مشارکت و همکاری در سیاست­گذاری و برنامه ریزی سلامت شهرستان  ، شرکت در کارگروههای مرتبط فرمانداری ، هماهنگی برون و درون­بخشی در راستای اجرای طرح­های ملی و استانی و ارائه مداخلات لازم

ب - سازماندهی  :

1-      اخذ و ابلاغ وظایف و مسئولیتهای منابع انسانی، دستورالعمل های فنی  و گردش کار فرآیندهای فنی و اجرایی برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در ستاد شبکه، مراکز بهداشتی درمانی شهری، روستایی و خانه های بهداشت

2-      پیگیری تامین دروندادهای برنامه­های سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد ( منابع انسانی، تجهیزات ، اقلام دارویی و ... در سطح استان و شهرستانهای تابعه)

ج - پیگیری امور منابع انسانی:

1-      برنامه ریزی در جهت برآورد، پیگیری تامین، آموزش، توزیع و بکارگیری مناسب منابع انسانی مورد نیاز در برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان

8.   طراحی و اجرای برنامه های آموزش و توانمندسازی منابع انسانی ذیربط در برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان ( کارشناسان، پزشکان ، کاردانها و بهورزان و...)

د - هدایت و رهبری :

1. برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت اجرای برنامه­های آموزشی برای عموم مردم در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیادشهرستان

2. مدیریت و نظارت اجرای برنامه­های عملیاتی تدوین شده توسط سطوح ستادی و محیطی مرتبط با سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان

3. پایش و نظارت بر عملکرد منابع انسانی ذیربط در حوزه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان( مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و...) مبتنی بر چک لیستهای استاندارد

4.  تهیه و توزیع بسته­های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان

5. ارزشیابی عملکرد و روند تخقق شاخص های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان مطابق شاخص های ملی و استانی

ه - هماهنگی  :

1-      ایجاد هماهنگی درونبخشی در راستای تسهیل و اجرای برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در سطوح مختلف واحدهای بهداشتی درمانی شبکه بهداشت و. درمان شهرستان

2-      ایجاد هماهنگی بین بخشی  در راستای تسهیل و اجرای برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان و جلب مشارکت ذینفعان  حوزه سلامت روان

3-      هماهنگی با سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی در جهت اجرای درست و گسترده برنامه‌های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان

4-      نظارت و حضور مستمر در کمیته­های مرتبط با برنامه­های مختلف حوزه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان

5-      شناسایی ظرفیت های خدمات سلامت روان شهرستان ( دولتی، غیر دولتی و مردم نهاد و...) و جلب مشارکت آنها در ارتقای برنامه های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد 

و - ارتباطات :

1-      ایجاد ارتباط و تعامل منطقی بین سطوح استانی و محلی در جهت اخذ و اجرای برنامه های سلامت روانی اجتمای و پیشگیری از اعتیاد شهرستان

2-       پیگیری اجرای برنامه­های بزرگداشت مناسبتهای حوزه سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد مطابق تقویم کشوری و جهانی

3-      تجزیه وتحليل آمار فعاليتهاي برنامه های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد .

4- تهیه و ارسال گزارش فعالیت های حوزه سلامت روانی اجتماعی برای استان

ز- بودجه و مدیریت مالی :

1- برآورد، پیگیری تامین ، جذب و هزینه اعتبارات مرتبط با  برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد سطوح ستادی و اجرایی مرتبط  

2- برآورد، پیش بینی، تامین و توزیع تجهیزات و اقلام مورد نیاز برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در سطوح مختلف فنی و اجرایی

ح - سایر  :

انجام سایر امور مدیریت و پیشتیبانی برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان برحسب نیاز و مورد با رعایت مقررات و ضوابط سازمانی  و اداری

 سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد