چشم انداز

گروه کارشناسان سلامت  روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان و شهرستانها  در راستای تامین، حفظ ، تعمیم و ارتقای شاخص های سلامت روان جمعیت تحت پوشش در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی  تلاش دارد تا  از طريق ايجاد هماهنگی بين متخصصین ذیربط ( روانشناسی، مشاوره، روانپزشکی  و تخصص های دیگر علوم پزشکی) و جلب مشارکت و همکاری آنها و نیز ایجاد هماهنگی درون سازمانی و بین بخشی  نقش فعال، پویا و تاثیر گذار در در ارتقای سلامت جامعه و توسعه پايدار کشور و استان داشته باشد .

 سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد