رسالت

ظرفيت سازی و جهت دهی شبکه های بهداشت و درمان، مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت استان در زمینه های ارتقای سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شناسایی ظرفیتها و قابلیت های  موسسات  روانشناسی، روانپزشکی و مشاوره  و سایر سازمانهای مرتبط با سلامت روان استان و راهبری و هدایت آنها در جهت تقویت برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان گسترش برنامه ها و فعالیت های فنی و اجرایی  ارتقای سلامت روان و مدیریت  کارآمد و اثربخش آسیب های اجتماعی در جامعه با تقویت مهارت های فنی ، تخصصی و مدیریتی کارکنان منابع انسانی ذیربط و مبتنی بر تعامل درون سازنمانی و بین بخشی

 سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد