پرسنل

 
 
ردیف نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس
1 محمد قنبری قوزیکلی رییس گروه مهندسی بهداشت محیط 31773455
2 زهرا قیطانچی کارشناس بهداشت محیط 31773519
3 موسی حسام کارشناس بهداشت محیط 31773484
4 سعید همتی کارشناس بهداشت محیط 31773483
5 نادیا اسماعیل زاده کارشناس بهداشت محیط 31773520
6 اکبر رجبی کارشناس بهداشت محیط 31773559
7 سید علی اصغر چاوشباشی کارشناس بهداشت محیط 31773516
8 علیرضا اسماعیلیان مقدم کارشناس بهداشت محیط 31773482
9 یحیی جباری کارشناس بهداشت محیط 31773550
10 مریم فرج زاده کارشناس بهداشت محیط 31773541
11 دل آرا اسدزاده کارشناس بهداشت محیط 31773518
12 فریبا نعمتی کارشناس بهداشت محیط -
13 بهروز محمد علیزاده کارشناس بهداشت محیط 31773515
 بهداشت محیط