قانون مجازات اسلامی

  ماده‌ 688 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ :

هر اقدامي‌ كه‌ تهديد عليه‌ بهداشت‌ عمومي‌ شناخته‌ شود از قبيل‌ آلوده‌ كردن‌ آب‌ آشاميدني‌ يا توزيع ‌آب‌ آشاميدني‌ آلوده‌ ، دفع‌ غير بهداشتي‌ فضولات‌ انساني‌ و دامي‌ و مواد زايد ، ريختن‌ مواد مسموم ‌كننده‌ در رودخانه‌ ها و زباله‌ در خيابانها ، كشتار غير مجاز دام‌ ، استفاده‌ غير مجاز فاضلاب‌ خام‌ يا پس ‌آب‌ تصفيه‌ خانه‌ هاي‌ فاضلاب‌ براي‌ مصارف‌ كشاورزي‌ ممنوع‌ مي‌ باشد و مرتكبين‌ چنانچه‌ طبق‌ قوانين‌ خاص‌ مشمول‌ مجازات‌ شديدتري‌ نباشند به‌ حبس‌ تا يك‌ سال‌ محكوم‌ خواهند شد .

تبصره‌ 1 : تشخيص‌ اين‌ كه‌ اقدام‌ مزبور تهديد عليه‌ بهداشت‌ عمومي‌ و آلودگي‌ محيط زيست‌ شناخته‌ مي‌ شود يا خير و نيز اعلام‌ جرم‌ مذكور بعهده‌ وزارت‌ بهداشت‌ درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و سازمان‌حفاظت‌ محيط زيست‌ مي‌ باشد .

تبصره‌ 2 : منظور از آلودگي‌ محيط زيست‌ عبارتست‌ از پخش‌ يا آميختن‌ مواد خارجي‌ به‌ آب‌ يا هوا ياخاك‌ يا زمين‌ به‌ ميزاني‌ كه‌ كيفيت‌ فيزيكي‌ ، شيميايي‌ يا بيولوژيك‌ آن‌ را بطوري‌ كه‌ به‌ حال‌ انسان‌ ياساير موجودات‌ زنده‌ يا گياهان‌ يا آثار يا ابنيه‌ مضر باشد تغيير دهد .

قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ (1) ماده‌ (688) قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ (تعزيرات‌ ) مصوب‌ 2/3/1375

ماده‌ واحده‌ - تبصره‌ (1) ماده‌ (688) قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ ( تعزيرات‌) مصوب‌ 2/3/1375 مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌ گردد:

تبصره‌ 1 - تشخيص‌ اينكه‌ اقدام‌ مزبور تهديد عليه‌ بهداشت‌ عمومي‌ و آلودگي‌ محيط زيست‌ شناخته‌ مي‌شود و نيز غير مجاز بودن‌ كشتار دام‌ و دفع‌ فضولات‌ دامي‌ و همچنين‌ اعلام‌ جرم‌ مذكور حسب‌ مورد برعهده‌ وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ - سازمان‌ حفاظت‌ محيط زيست‌ و سازمان ‌دامپزشكي‌ خواهد بود .

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز چهارشنبه‌ مورخ‌ هشتم‌ مرداد ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و شش‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 19/5/1376  به‌ تائيد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌ .

 

 بهداشت محیط