خدمات ارائه شده در آزمایشگاه

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان هم زمان با استقرار گروه بهداشت محیط در محل ساختمان مرکز بهداشت استان در سال 1367 از مدیریت بهداشت محیط به مرکز بهداشت استان انتقال یافت. آزمایشگاه آب و فاضلاب از زمان تاسیس تا به امروز خدمات ارزنده ای را در سیستم بهداشتی در راستای اهداف ارتقای سلامت جامعه انجام داده است.

 

طبق برنامه تنظیم شده توسط کارشناسان آزمایشگاه برای کلیه شهرستانهای استان، نمونه های آب ارسالی شهری و روستایی شهرستانهای استان در طول سال طبق روشهای استاندارد متد از نظر شیمیایی مورد آزمایش قرار گرفته و آنالیز می گردد و در صورت نیاز توصیه های کارشناسی ارائه می گردد.

 

آزمایشگاه آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان به عنوان آزمایشگاه رفرانس و ناظر طبق برنامه زمانی مشخص کلیه آزمایشگاههای میکروبی آب در شهرستانهای استان را با انجام آزمایشات میکروبی مشترک و بازدید از آزمایشگاههای میکروبیولوژی آب کنترل و پایش می نماید.

 

آزمایشگاه آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان به عنوان آزمایشگاه رفرانس نمونه های منابع آب اختصاصی ارسالی از شهرستانها و همچنین نمونه های اختصاصی کارخانجات و مشخص را واحدهای مرغداری و آبهای بطری شده را مورد آزمایش قرار داده و آنالیز می نماید.

 

آزمایشگاه مرکز بهداشت استان با آموزش کاردانان و کارشناسانی که در امر انجام آزمایشهای میکروبی آب فعالیت دارند سعی دارد تا سطح آگاهی این افراد را در سطوح علمی و عملی ارتقا دهد.

 

 

ردیف دستگاه مدل
1 بن ماری Typwc50
2 oven horo م035
3 Autoclave certoclave
4 ترازوی برقی sartovius
5 flame photometer M410-cornin
6 PH meter 632
7 PH meter 1002
8 PH meter Typ 1/654
9 Incubator 3OB
10 Turbidimeteo 18900HACH
11 Spectrophotometer perkin Elmer
12 بن ماری Gallenkamp-Bkl-235
13 centrifuge Sigmal
14 microscope olympus
15 AIncubator Binder
16 conductivitymeter HAcH
17 spectrophotometer pharmaciu
18 spectrophotometer DR.4000 HAcH
19 آب مقطر گیری kottermanh
20 conductirity meter sension 7.HAcH
21 flame photometer Ienway pfp7

 

 بهداشت محیط