ليست فرمها و آمارهاي ارسالي از مركز بهداشت شهرستان به مركز بهداشت استان

رديف

شماره فرم

نام فرم

زمان ارسال به استان

1

1/1

ليست نيروي انساني

تا پايان فروردين ماه هر سال

2

2

جدول فعاليتها

هر سه ماه

3

1/3

طرح جامع برنامه‌هاي آموزشي

هر 6 ماه (فروردين- مهر)

4

4/3

آموزش بهداشت محيط

هر سه ماه

5

2/4

آمارگيري اول سال(مشمول ماده 13)

بعد از سرشماري اول سال(شهري و روستايي)

6

3/4

آمارگيري اول سال(غير‌مشمول ماده 13)

بعد از سرشماري اول سال(شهري و روستايي)

7

بدون كد

آمارگيري مواد غذايي

بعد از سرشماري اول سال(شهري )

8

12/4

اماكن مسير راه

هر ‌سه ماه

9

1/5

ارزيابي نهايي مساجد

هر سه ماه پر شده بعد از غبار‌روبي مساجد ارسال گردد

10

2/5

ارزيابي وضعيت بهداشت محيط مساجد

هر سه ماه

11

بدون كد

جمع‌بندي غبار‌روبي

بعد از غبار‌روبي مساجد

12

9/6

كنترل آب روستاهاي فاقد لوله كشي

هر ماه جداگانه پر شود و هر ماه ارسال گردد

13

10/6

كنترل آب روستاهاي داراي  لوله كشي

هر ماه جداگانه پر شود و هر ماه ارسال گردد

14

11/6

كنترل آب شهري

هر ماه جداگانه پر شود و هر ماه ارسال گردد

15

بدون كد

گزارش موارد آلودگي تاييد شده آب آشاميدني

در  صورت درخواست ارسال گردد

16

1/8

بهداشت محيط بيمارستانها

هر سه ماه

17

2/8

بهداشت محيط مراكز بهداشتي و درماني

هر سه ماه

18

2/9

وضعيت زباله‌هاي شهري

هر شش ماه

19

2/10

گزارش عمليات سمپاشي

هر سه ماه پر شده و در صورت درخواست ارسال گردد

20

3/10

اطلاعات موجودي مواد گندزدا

هر سه ماه

21

بدون كد

وضعيت كنترل نان از نظر جوش شيرين

هر ماه

22

بدون كد

بررسي نمكهاي يد‌دار

هر سه ماه

23

بدون كد

طرح تشديد كنترل اماكن

هر شش ماه

24

بدون كد

تعرفه‌هاي مربوط به كارت معاينه پزشكي و صلاحيت  بهداشتي

هر ماه

25

2-109

آمار بهداشت مدارس

هر سه ماه (شهري و روستايي )

26

بدون كد

گزارش شير مدرسه

هر سه ماه

27

1-110      *

آمار بهداشت محيط                                                  

هر سه  ماه (شهري و روستايي)

28

2-110      *

آمار بهداشت محيط روستايي                                  

هر شش  ماه

29

3-110     *

آمار بهداشت محيط(كل شهرستان)                      

هر شش  ماه

30

بدون كد

بررسي و كنترل منابع ساكن آلوده‌كننده هوا

هر شش ماه

31

بدون كد

وضعيت بهداشت محيط روستاهاي تحت پوشش

اول  هر سال

برچسب ها : 

 بهداشت محیط