قانون‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ امور بهداشتي‌ و درماني‌

اين‌ قانون‌ كه‌ در مورخه‌ 23/12/1367  به‌ تصويب‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ رسيده‌ مشتمل‌ بر 4 فصل‌ و 44 ماده‌ بشرح‌ زير است‌ :

فصل‌ اول‌ - تعزيرات‌ حكومتي‌ خدمات‌ تشخيصي‌ و ردماني‌ شامل‌ موتد 1 الي‌ 1

فصل‌ دوم‌ - تعزيرات‌ توزيع‌ و فروش‌ دارو و شير خشك‌ و ملزومات‌ پزشكي‌ ، دندانپزشكي‌ و آزمايشگاهي‌ شامل‌ مواد 13 الي‌ 30

فصل سوم‌ - تعزيرات‌ توليد، توزيع‌ ، فروش‌ مواد خوردني‌ ،آشاميدني‌ ، آرايشي‌ و بهداشتي شامل مواد 31 الی 40

فصل‌ چهارم‌ - ساير مقررات‌ شامل‌ مواد 41 الي‌ 44

نظر باينكه‌ موضوعات‌ فصل‌ سوم‌ و فصل‌ چهارم‌ مرتبط با بهداشت‌ محيط هستند لذا مشروح‌ اين‌ مواد در اين‌ مجموعه‌ آورده‌ شده‌ است‌ .

ماده‌ 688 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ ( تعزيرات‌ )

در اين‌ ماده‌ هر اقدامي‌ كه‌ تهديدي‌ براي‌ سلامتي‌ مردم‌ باشد جرم‌ محسوب‌ شده‌ و جرايمي‌ براي‌ آن‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌ .

ماده‌ 7 قانون‌ نحوه‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ هوا

در اين‌ ماده‌ نقش‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ در كنترل‌ و پيشگيري‌ از آلودگي‌ هوا بيان‌شده‌ است‌ .

 

 بهداشت محیط