توصیه های بهداشتی

نام سند کنترل بهداشتی هوا
نگارش دکتر منصور غیاث‌الدین
تاریخ صدور 1396 چاپ سوم
نام کامل فایل آلودگی هوا: منابع، اثرات و کنترل
شرح سند کتاب آلودگی هوا- موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده / مترجم دکتر منصور غیاث‌الدین
 
 آلودگی هوا به 2 بخش آلودگی هوا در محیطهای بسته و آلودگی هوا در محیط های باز شهری تقسیم می شود. لذا جهت اجتناب از اثرات نامطلوب آلودگی هوا در هر دو محیط بسته و باز لازم است احتیاطات لازم به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته و رعایت گردد.

در فضاهاي بسته :

تهويه و تعويض هواي محيطهاي بسته (محيط كار و مسكوني) ضروري است.

از به كار بردن وسايل گرمايي و پخت و پز نامناسب و فاقد دودكش در محيطهاي بسته جداًَ خودداري شود.

تعويض هواي محيطهاي بسته در ساعات طولاني شب و به هنگام استراحت و روشن بودن وسيله گرمايي بسيار حياتي است.

از استعمال دخانيات در فضاهاي بسته محيط كار و منازل جداًَ پرهيز شود.

براي دستگاههاي حرارتي در محيط كار و منازل و وسايل پخت و پز از مناسبترين سوخت كه آلودگي كمتري توليد مي كند استفاده شود.

توجه شود كه وسيله گرمايش و پخت و پز چنانچه هواي كمتري دريافت كند احتراق ناقص گرديده و آلودگي بيشتري توليد خواهد كرد.

در صورت بروز مسموميت با مونوكسيد كربن ناشي از سوخت بلافاصله مصدوم به هواي آزاد منتقل گردد.

چنانچه مسموميت حاد و شديد باشد، استنشاق هواي آزاد و تنفس مصنوعي ضرورت دارد.

در فضاهاي باز :

كاهش فعاليت بيماران قلبي و ريوي و مبتلا به آسم در فضاهاي باز و آلوده شهري

خودداری از انجام فعاليتهايي كه منجر به افزايش آلودگي هوا مي گردند مثل آتش زدن و سوزاندن لاستيك و ....

استفاده از ماسك (مخصوصاًَ براي بيماران تنفسي)

كاهش استفاده از وسايط نقليه شخصي و استفاده از وسايل همگاني و همپيمايي

تنظيم موتور خودروها

 

 بهداشت محیط