آيين نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت صنايع و معادن ـ شركت دخانيات ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 438556 مورخ ‏‏23/12/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (18) قانون ‏جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات ـ مصوب 1385ـ آيين‌نامه اجرايي قانون جامع كنترل ‏و مبارزه ملي با دخانيات را به شرح زير تصويب نمود:‏

آيين نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود :‏

1ـ قانون: قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات ـ مصوب 1385‌ـ‌.‏

2ـ ستاد: ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات.‏

3ـ تبليغ: هرگونه فعاليت يا اقدام كه به شكل مستقيم يا غيرمستقيم در معرفي، ‏تحريك و تشويق افراد به خريد و مصرف محصولات دخاني انجام شود.‏

4ـ بسته بندي: محصولات دخاني عرضه شده در بسته‌هايي از قبيل پاكت، كارتن، ‏قوطي و لفافه.‏

5 ـ محصولات دخاني: هر ماده يا فرآورده‌اي كه تمام يا بخشي از ماده خام ‏تشكيل‌دهنده آن گياه توتون يا تنباكو يا مشتقات آن (به استثناي مواد دارويي مجاز ترك ‏دخانيات به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) باشد.‏

6 ـ استعمال دخانيات: هرگونه مصرف مواددخاني از قبيل دودكردن، مكيدن، جويدن يا ‏استنشاق از راه بيني و دهان .‏

7 ـ سازمانهاي غيردولتي: تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي و مردمي از قبيل « انجمن»، ‏‏« جمعيت»، « كانون»، « مركز»، « گروه»، « مجمع»، « خانه» و « مؤسسه» كه توسط ‏گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأسيس ‏شده و به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيشگيري از استعمال ‏محصولات دخاني و يا مبارزه با توليد، استعمال و ترويج مواد دخاني هدف اصلي يا از ‏جمله اهداف آنها مي‌باشد.‏

8 ـ اماكن عمومي: محل‌هايي كه مورد استفاده و مراجعه جمعي يا عموم مردم است ‏از قبيل اماكن متبركه ديني، بيمارستانها، درمانگاهها، سالنهاي نمايش، سينماها، فضاهاي ‏عمومي مهمانخانه‌ها و مهمانسراها و ميهمانپذيرها، خوراك سراها (رستورانها)، قهوه‌خانه‌ها، ‏كارخانجات، گنجينه‌ها (موزه‌ها)، پايانه‌هاي مسافربري، فروشگاههاي بزرگ، اماكن فرهنگي، ‏اماكن ورزشي، كتابخانه‌هاي عمومي، مدارس، دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي، ‏وسايل نقليه عمومي، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و عمومي، نهادهاي انقلاب اسلامي، ‏بانكها و شهرداريها و هرنوع مركز و محل جمعي ديگر.‏

ماده2ـ تبليغ محصولات دخاني به هر نحو ممنوع است.‏

ماده3ـ استفاده از نام و علامت تجاري شركتهاي توليدكننده انواع فرآورده‌هاي ‏دخاني بر روي ديگر كالاها كه تبليغ مصرف مواد دخاني محسوب شود، ممنوع است.‏

ماده4ـ فروش و عرضه محصولات دخاني توسط عاملين مجاز نبايد به نحوي باشد ‏كه نمايانگر تبليغ محصولات دخاني براي عموم باشد.‏

ماده5 ـ اعطاي هر گونه كمك، اعانه و حمايت اعم از مادي و غير مادي توسط ‏توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان محصولات دخاني كه تبليغ محصولات دخاني ‏محسوب شود، ممنوع است. ‏

ماده6 ـ ورود، توليد، توزيع، خريد و فروش هر نوع وسايل و كالاي تبليغي محصولات ‏دخاني ممنوع است. با كالاها و وسايل مكشوفه تبليغي طبق مقررات عمل خواهد شد.‏

ماده7 ـ به منظور حفظ سلامت عمومي به ويژه محافظت در مقابل استنشاق تحميلي ‏دود محصولات دخاني، استعمال اين مواد در اماكن عمومي ممنوع است.‏

ماده8 ـ مسئوليت اجراي ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي و ساير ‏اماكن مندرج در قانون با مديران يا كارفرمايان يا متصديان اماكن مربوط است.‏

ماده9ـ متصديان، كارفرمايان و مسئولين اماكن عمومي موظفند تابلوهاي ‏هشداردهنده مبني بر ممنوعيت مصرف محصولات دخاني در نقاط مناسب و در معرض ‏ديد عموم نصب نمايند.‏

ماده10ـ فروش محصولات دخاني به افراد از طريق اينترنت و دستگاههاي خودكار ‏فروش ممنوع است.‏

ماده11ـ فروشنده بايد در صورت مشكوك بودن سن خريدار، مدرك شناسايي ‏مبني بر داشتن حداقل (18) سال سن را از وي تقاضا كند.‏

ماده12ـ فروش و عرضه محصولات دخاني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون ‏پروانه فروش ممنوع است.‏

ماده13ـ وزارت بازرگاني موظف است فهرست اشخاص حقيقي وحقوقي را كه ‏طبق ماده(7) قانون داراي پروانه فروش (فروشندگان مجاز) محصولات دخاني مي‌باشند ‏در اختيار ستاد قرار دهد.‏

تبصره ـ مجوز عامليت بازرگاني محصولات دخاني توسط شركت دخانيات ايران ‏بر اساس قوانين و مقررات مربوط صادر خواهد شد.‏

ماده14ـ نيـروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در كليه مراحل ‏اجرايي عمليات بازرسي اماكن عمومي و محل‏هاي عرضه مواد دخاني همكاري لازم ‏را با مأمورين و بازرسين وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بازرگاني ‏بعمل آورد.‏

ماده15ـ كليه مأمورين بهداشتي و ساير مأمورين ذي‌ربط در اجراي اين قانون ‏موظفند گزارشهاي خود را حسب مورد جرايم موضوع اين قانون براي مراجع ذي‌صلاح ‏ارسال دارند.‏

ماده16ـ كليه محصولات دخاني بايد در بسته‌بندي و با شماره سريال و برچسب ‏ويژه شركت دخانيات ايران عرضه يا بفروش برسد. درج عبارت « مخصوص فروش در ‏ايران» بر روي كليه بسته‌بنديهاي فرآورده‌هاي دخاني وارداتي الزامي است.‏

تبصره1ـ فروش محصولات دخاني بصورت فله‌اي، باز و يا نخي ممنوع است.‏

تبصره2ـ فروشگاههاي واقع در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز ملزم به رعايت اين ‏ماده هستند.‏

تبصره3ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است محصولات و مواد ‏دخاني قاچاق را در هر نقطه از كشور ضبط و تحويل شركت دخانيات ايران دهد. در ‏صورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شركت دخانيات ايران محصول ‏را با مشخصات ماده (16) اين آيين‌نامه بسته‌بندي و مانند ساير محصولات به فروش رسانده و ‏درآمد حاصله را به حساب درآمدهاي عمومي واريز خواهدنمود.‏

تبصره4ـ از محل درآمد حاصله حق‌الكشف كاركنان نيروي انتظامي، بازرسين و ‏هزينه مربوط به فروش شركت دخانيات پرداخت مي‌گردد.‏

ماده17ـ به منظور جلوگيري از ورود محصولات دخاني، وزارتخانه‌هاي كشور و ‏بازرگاني، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنايع و معادن و امور خارجه هماهنگي لازم ‏را با كشورهاي همسايه بعمل آورند و گزارش آن را به ستاد ارسال نمايند.‏

ماده18ـ شركت دخانيات ايران موظف است استانداردهاي ملي را در توليد و عرضه ‏محصولات دخاني رعايت نمايد. توليد و واردات محصولات دخاني مغاير با معيارهاي تعيين ‏شده در قوانين مربوط و اين آيين‌نامه و دستورالعملهاي مرتبط ممنوع است.‏
شركت دخانيات ايران موظف است با اعمال برنامه‌ريزي و با هماهنگي ستاد سطح ‏زير كشت توتون و تنباكو را براساس نياز كارخانجات داخلي تعيين نمايد و از افزايش ‏سطح زير كشت بيشتر از نياز كارخانجات داخلي با هماهنگي نيروي انتظامي جلوگيري ‏بعمل آورد.‏
وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي وصنايع و معادن موظفند در صورت كاهش ميزان نياز ‏به توتون و تنباكو كارخانجات داخلي، جايگزين تدريجي زراعت توتون و تنباكو را با ساير ‏محصولات كشاورزي در الگوي كشت مناطق توليد و فرآوري محصولات دخاني مورد مطالعه ‏و اجرا قرار دهند.‏

تبصره ـ پرداخت يارانه در زمينه كاشت، داشت و برداشت توتون و تنباكو به هر ‏شكل مجاز نمي‌باشد.‏

ماده19ـ تا دو درصد (2%) از سرجمع ماليات مذكور در ماده (8) قانون در بودجه ‏سنواتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور مي‌گردد تا براي تحقق اهداف مبارزه ‏و كنترل استعمال مواد دخاني در اختيار سازمانها، مؤسسات و جمعيتها قرار گيرد.‏

تبصره ـ ستاد ضوابط كمك به سازمانهاي غيردولتي را تعيين و تصويب خواهدكرد.‏

ماده20ـ هر سه سال يكبار، حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در قانون به پيشنهاد ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس نرخ رسمي تورم سالانه كه توسط بانك ‏مركزي اعلام مي‌شود با تصويب هيئت وزيران افزايش مي‌يابد.‏

ماده21ـ دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ‏اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند برنامه‌هاي آموزشي و تبليغي مصوب ‏ستاد را براي پيشگيري از استعمال دخانيات و مبارزه با آن، اجرا نمايند.‏

ماده22ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تسهيلات و امكانات ‏آزمايشگاهي لازم را براي تعيين مواد و تركيبات منتشره مواد دخاني فراهم نمايد.‏

ماده23ـ دستگاههاي ذي‌ربط به ويژه شركت دخانيات ايران موظفند اطلاعات ‏موردنياز در رابطه با مفاد اين آيين‌نامه را در اختيار ستاد قراردهند.‏

ماده24ـ دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر است ‏و معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دبير ستاد خواهدبود.‏

ماده25ـ وظايف دبيرخانه ستاد به شرح زير تعيين مي‌گردد:‏

‏1ـ انجام بررسيهاي لازم درخصوص پيشنهادهاي قابل طرح در ستاد و تنظيم ‏دستورجلسات آن.‏

‏2ـ پيگيري مصوبات ستاد.‏

‏3ـ راه‌اندازي كارگروههاي تخصصي ملي و استاني و نظارت برآنها.‏

‏4ـ انجام هماهنگيهاي لازم با ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها براي دعوت آنها به شركت ‏در جلسات برحسب مورد.‏

‏5 ـ تدوين و ارايه گزارش عملكرد ستاد.‏

‏6 ـ انجام ساير اموري كه توسط ستاد به دبيرخانه محول مي‌گردد.‏

‏7 ـ جمع‌آوري و ثبت اطلاعات و آمار.‏

‏8 ـ هماهنگي امور اجرايي مربوط به قانون.‏

‏9 ـ تهيه و تدوين دستورالعملها و پيشنهاد راهبردها به ستاد.‏

ماده26ـ تعداد اعضا، تركيب، وظايف و ساير مقررات مربوط به كارگروههاي تخصصي ‏طي دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي‌رسد. تعيين مي‌گردد.‏

 

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

برچسب ها : 

 بهداشت محیط