مقدمه

آلودگی هوا عبارت است از حضور یک یا چند آلاینده یا ترکیب در اتمسفر بیرونی یا داخلی در مقادیر و مدت زمانی که ممکن است آسیب به زندگی انسانی، گیاهی یا حیوان یا اموال یا بطور نامعقولی سبب تداخل در برخورداری راحت از زندگی یا اموال شود. از زمان برپایی آتش، آلودگی هوا با انسان بوده است ولی در دوران های مختلف به جنبه های متفاوتی از آلودگی اهمیت داده شده است. در مقیاس کوچک آلودگی های محلی که اثراتی از مزاحمت های ساده تا بیماری های خطرناک و دیر علاج را باعث می شوند مورد توجه می باشند و در حد جهانی مسائلی مثل تخریب لایه اوزن ، باران های اسیدی و گرمایش زمین مورد توجه و بحث است. منشاء آلودگیهای هوا عمدتا صنایع، سوخت مصرفی در مناطق مسکونی و حمل و نقل است که سهم حمل و نقل در آلودگی هوا بیشتر از بقیه است. سوخت های فسیلی در حمل و نقل و صنعت از یک طرف و فرایندهای صنعتی با مصرف مواد خام و محصولات تولیدی از طرف دیگر از عوامل عمده آلودگی های دست ساز می باشند.آلودگی هوا با تار و پود زندگی مدرن آمیخته شده است و به عنوان یک مشکل بهداشتی فراگیر مطرح است. گستردگی موضوع و فراوانی افرادیکه در تمام طو ل عمر خود با آن مواجه هستند سبب شده است که این مسئله به یک معضل بزرگ تبدیل گردد .
 
 بهداشت محیط