ماموریت بهداشت محیط در رابطه با پسماندهای شهری

بررسي وضعيت مديريت مواد زايد جامد در شهرهاي استان و پيگيري از طريق ارگانهاي ذيربط

شناسايي كانونهاي آلوده و اعلام به ارگانهاي ذيربط

مشاركت در كميته استاني مديريت پسماندها

هماهنگي با ارگانهاي ذيربط

كنترل محلهاي دفع نهايي زباله و پيگيري نواقص از طريق ارگانهاي ذيربط

آموزش همكاران، مردم و ديگر گروههاي هدف

 بهداشت محیط