موسي حسام

 موسي حسام

سمت: كارشناس بهداشت پرتوها

مدرك تحصيلي : فوق ليسانس مهندسي عمران - محيط زيست از دانشگاه علم و صتعت ايران در سال 1379

سابقه‌ كار :

مركز بهداشت استان اردبيل در سال 1379

مركز بهداشت شهرستان شبستر در سال 72-79

مركز بهداشت استان از سال 79

مسئوليت‌ هاي‌ اداري‌ :

كارشناس بهداشت محيط شهرستان شبستر از سال 72-79

كارشناس‌ مسئول‌ بهداشت‌ مواد زائد جامد  استان‌

كارشناس‌ مسئول‌ بهداشت‌ هواي‌ استان‌

كارشناس‌ مسئول‌ بهداشت‌ بيمارستانهاي‌ استان

سوابق‌ علمي :

ليسانس‌ بهداشت‌ محيط از دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ ايران‌ در سال 1379

فوق‌ ليسانس‌ مهندسي‌ عمران‌ - محيط زيست‌ از دانشگاه‌ علم‌ و صنعت‌ ايران‌ در  سال 1379

طي‌ دوره‌ مقدماتي‌ حفاظت‌ در برابر اشعه‌  سازمان‌ انرژي‌ اتمي‌ ايران‌

طي  دوره HACCP در بهداشت مواد غذايي در اداره‌ كل‌ سلامت‌ محيط و كار

طي‌ دوره‌ پيشرفته‌ حفاظت‌ در برابر اشعه‌ ( فيزيك‌ بهداشت‌ ) سازمان‌ انرژي‌ اتمي‌ ايران‌

فعاليت‌ هاي‌ پژوهشي‌:

اجراي‌ طرح‌ بررسي‌ وضعيت‌ موجود مديريت‌ مواد زائد جامد استان‌ با همكاري‌ شهرستانها

همكاري‌ در طرح‌ بررسي‌ وضعيت‌ آگاهي‌ متصديان‌ اماكن‌ استان‌

همكاري‌ در طرح‌ بررسي‌ وضعيت‌ رفت‌ و روب‌ معابر شهر تبريز

برچسب ها : 

 بهداشت محیط