ناديا اسماعيل زاده

 سمت : كارشناس بهداشت محيط

مدرك تحصيلي: فوق ليسانس مهندسي محيط زيست ( آب و فاضلاب ) از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران در سال 1383

سابقه كار:

مركز بهداشت شهرستان تبريز از سال 1375

شبكه جامع منطقه شمالغرب تبريز از سال 1377

مركز بهداشت استان از سال 1382

مسئوليتهاي اداري:

كارشناس بهداشت محيط شهرستان تبريز

كارشناس بهداشت محيط شبكه جامع منطقه شمالغرب تبريز

كارشناس مسئول آب و فاضلاب استان

سوابق علمي:

ليسانس بهداشت محيط از دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال 1377

فوق ليسانس مهندسي محيط زيست ( آب و فاضلاب ) از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران در سال 1383

 MPH بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390

 تدريس در مجتمع آموزش عالي آذربايجان وابسته به وزارت نيرو