پرسنل

 

امور پرسنلی

ليست نيروي انساني بهداشت محيط  استان 

 

 

رديف

شهرستان

كارشناس

كاردان

رسمی

قراردادي

طرحي

پيام آور

رسمي

قراردادي

طرحي

پيام آور

1

آذرشهر

5

ــ

ــ

ــ

3

ــ

2

ــ

2

اسكو

3

1

ــ

ــ

3

1

ــ

ــ

3

اهر

8

ــ

ــ

1

1

1

ــ

ــ

4

بستان آباد

5

ــ

ــ

ــ

1

ــ

ــ

ــ

5

بناب

4

ــ

ــ

ــ

4

ــ

1

ــ

6

تبريز

49

7

ــ

ــ

38

4

4

ــ

7

جلفا

3

1

ــ

ــ

4

ــ

1

1

8

چاراويماق

 

1

ــ

ــ

1

ــ

ــ

ــ

9

سراب

2

ــ

ــ

ــ

1

ــ

1

1

10

شبستر

4

ــ

ــ

1

5

ــ

1

ــ

11

كليبر

1

1

ــ

ــ

2

ــ

ــ

ــ

12

عجب شير

ــ

ــ

1

ــ

3

ــ

1

ــ

13

مراغه

6

ــ

1

1

4

ــ

ــ

ــ

14

مرند

4

1

ــ

ــ

1

5

1

ــ

15

ملكان

3

1

ــ

ــ

2

ــ

ــ

ــ

16

ميانه

9

ــ

1

ــ

5

ــ

ــ

1

17

ورزقان

ــ

1

ــ

ــ

2

1

ــ

ــ

18

هريس

2

ــ

ــ

ــ

2

2

ــ

ــ

19

هشترود

2

ــ

ــ

ــ

3

ــ

ــ

ــ

20

ستاد استان

7

ــ

ــ

ــ

2

ــ

ــ

ــ

اســتان

117

17

3

3

87

15

12

3

برچسب ها : 

 بهداشت محیط