آموزش بهداشت

فعالیتهای آموزشي بهداشت محيط
 

 

 

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

تعداد جلسات

531

820

931

791

تعداد كل آموزش ديدگان

24710

10967

42750

59914

متصديان اماكن آموزش ديده

5106

6505

5056

5200

آمار فعاليتهاي آموزش بهداشت محيط  شهرستانها
 

رديف

نام شهرستان

تعداد جلسات  آموزشي برگزار شده

تعداد افراد آموزش ديده

1

آذرشهر

95

1867

2

اسكو

133

3028

3

اهر

85

2781

4

بستان آباد

131

1944

5

بناب

342

45255

6

تبريز

698

20976

7

جلفا

101

1410

8

چاراويماق

16

378

9

سراب

134

3332

10

شبستر

99

2940

11

عجب شير

101

3009

12

كليبر

45

462

13

مراغه

469

39132

14

مرند

68

1122

15

ملكان

192

1818

16

ميانه

191

2945

17

ورزقان

32

349

18

هريس

138

5142

19

هشترود

3

453

20

مركز بهداشت استان

8

739

استان

3081

139082

 بهداشت محیط