بهداشت اماكن

با توجه به امكان انتقال آلودگي ها و عوامل بيماريزا به انسان از طريق مواد غذايي و يا لوازم و ابزار كار مورد استفاده در اماكن عمومي اهميت كنترل بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد خوراكي و بهداشتي و  اماكن عمومي بيش از پيش معلوم ميگردد .

مطـالعات و بررسـيهاي  متعدد نشان داده اسـت كه با كنترل بهداشتي امـاكن  (  اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي  )  در سـطح بسـيار وسيعي بهداشت و سـلامتي افـراد جـامعه تامين ميگردد بدين ترتيب كه :

اولا  -  از بروز و انتقال بيماريها ي گوارشي و عفوني در سطح جامعه جلوگيري ميگردد .

ثانيا  -  از نابودي و امحاء مواد غذايي فاســد و غير قابل مصرف كه بعلت عدم رعايت مسائل بهداشتي در مراحل تهيه و توزيع و نگهداري و حمل آنها فاسد شده و در نتيجه از نظر اقتصادي خسارات هنگفتي را متوجه جوامع مينمايد جلوگيري ميگردد .

با توجه به اهميت فراوان ؛ كنترل بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد خوراكي و اماكن عمومي از فعاليتهاي مهم بهداشت محيط محسوب ميشود .

 

جدول فعاليتهاي بهداشت محيط مراكز بهداشتي  شهرستانها

رديف

شهرستان

كل مراكز تهيه و توزيع مواد خوراكي

كل اماكن عمومي

آموزش

كارت معاينه پزشكي صادره

اماكن و مراكز تهيه و توزيع مواد خوراكي

جلسات

تعداد افراد

معرفي بدادگاه

تعداد كل بازديد

تعطيل شده

مراكز تهيه و توزيع

اماكن عمومي

بهسازي

بهداشتي

بهسازي

بهداشتي

1

آذرشهر

1089

170

99

2032

3024

50

6023

17

82

136

22

36

2

اسكو

752

167

149

3456

1019

97

4445

37

26

60

23

12

3

اهر

1667

236

87

2878

920

104

4865

13

98

66

15

15

4

بستان آباد

1024

91

130

1944

1051

3

5439

9

55

42

13

6

5

بناب

1374

124

49

1630

1456

73

5459

ـ

15

100

8

20

6

تبريز

16032

8642

1124

15649

16662

1467

68162

110

1691

1813

653

585

7

جلفا

689

157

48

684

612

23

676

1

29

19

15

9

8

چاراوياق

201

15

15

383

217

3

4994

ـ

26

4

1

ـ

9

سراب

1845

329

3984

40720

1107

22

6420

27

28

694

5

127

10

شبستر

1415

298

106

3110

2435

139

4881

10

110

95

12

32

11

كليبر

1016

463

 

 

622

19

6306

1

232

41

14

28

12

عجب شير

777

117

699

6691

438

10

911

1

20

53

12

11

13

مراغه

2405

501

2284

24349

2374

50

21035

31

116

715

33

109

14

مرند

2623

308

178

3892

2102

62

6332

1

138

279

28

68

15

ملكان

1059

192

822

19700

625

32

8176

ـ

92

119

18

31

16

ميانه

1994

157

2375

18010

2190

41

8910

10

101

86

5

11

17

ورزقان

418

45

49

628

316

20

880

4

40

37

5

11

18

هريس

672

50

163

6199

744

46

3036

7

20

62

2

2

19

هشترود

700

41

106

5059

668

57

3547

10

55

39

16

15

استان

37752

12103

12857

162709

38582

2318

170497

289

2974

4460

900

1122

وضعيت بهداشتي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و مسير راههاي استان لغايت سال 1383
 

رديف

شهرستان

اماكن  شهري

اماكن روستايي

كل اماكن

مراكز تهيه و ....موادغذايي

اماكن عمومي

مراكز تهيه و ...موادغذايي

اماكن عمومي

كل

بهسازي

بهداشتي

درصد بهسازي

درصد بهداشتي

كل

بهسازي

بهداشتي

كل

بهسازي

بهداشتي

كل

بهسازي

بهداشتي

كل

بهسازي

بهداشتي

1

آذرشهر

757

265

409

121

43

64

332

106

186

49

15

29

1259

429

688

1/34

6/54

2

اســكو

414

36

367

128

24

102

328

94

216

43

19

22

913

173

707

9/89

4/77

3

اهـــر

1361

833

366

233

112

67

315

113

54

4

3

1

1913

1061

488

5/55

5/25

4

بستان آبـاد

546

273

239

49

23

24

478

305

105

42

19

6

1115

620

374

6/55

5/33

5

بناب

968

212

748

73

12

60

406

133

273

51

19

32

1498

376

1113

1/25

3/74

6

تبريز

15077

7756

4992

3348

1342

1424

955

341

372

201

105

55

19581

9544

6843

7/48

9/34

9

جلفا

460

217

201

114

56

49

229

181

29

43

26

14

846

480

293

7/56

6/34

10

چاراويماق

154

65

68

15

9

ـ

65

30

18

5

ـ

5

239

104

91

5/34

5/87

11

ســراب

1137

467

663

148

29

114

711

245

493

135

53

82

2131

794

1352

3/37

6/63

12

شبســتر

811

306

446

177

47

124

604

219

272

121

40

65

1713

612

907

7/35

53

13

كـليبر

318

164

129

63

15

44

710

360

284

313

169

106

1404

708

563

4/50

1/40

14

عجب شير

435

215

216

90

50

33

342

79

224

27

1

24

894

345

497

6/38

6/55

15

مراغه

1953

615

1292

448

81

325

452

147

282

53

18

32

2906

861

1931

6/29

4/66

16

مـرنــد

1699

584

1100

196

54

138

1028

520

490

152

94

55

3075

1252

1783

7/40

58

17

ملكان

553

176

343

113

28

74

506

24

195

79

35

27

1251

480

639

4/38

1/51

18

ميانــه

1308

663

541

111

34

59

689

365

198

46

21

16

2151

1083

814

3/50

8/37

19

ورزقان

124

47

67

14

4

7

283

168

59

25

14

7

446

233

140

2/52

4/31

20

هريـــس

444

135

261

33

13

16

228

128

82

17

12

4

722

288

363

9/39

3/50

21

هشترود

380

174

201

52

18

23

329

146

90

16

10

3

777

348

317

8/44

8/40

استان

28896

13203

12649

5526

1994

2747

8990

3921

3922

1422

673

585

44834

19791

19903

1/44

4/44

نتايج فعاليتهاي طرح كنترل اماكن و مواد غذايي استان در سال 1383

 

برچسب ها : 

 بهداشت محیط