جمع آوري و دفع بهداشتي زباله هاي شهري

مديريت مواد زائد جامد امروزه بعنوان يكي از مهمترين دغدغه هاي جوامع بشري مطرح مي باشد. افزايش حجم زباله ها  از يك سو و تنوع و گوناگوني آنها از سوي ديگر بر پيچيدگي نحوه جمع آوري و دفع آنها مي افزايد. گسترش علوم و فن آوري در زمينه هاي مختلف شيمي ، فيزيك ، پزشكي و ……  موجب ورود انواع زباله هاي  خطرناك حتي در داخل زباله هاي خانگي شده است . امروزه ديگر سيستم هاي جمع آوري و دفع سنتي زباله ها جوابگو نبوده و نمي تواند از آلودگي هاي زيست محيطي  ناشي از انواع زباله هاي  شيمايي ، ميكربي ، راديو اكتيو و … جلوگيري كند. تصويب قانون مديريت پسماندها عليرغم وجود اشكالاتي در آن ، مي تواند بعنوان يكي از گامهاي مهم در راه ارتقاء وضعيت مديريت مواد زائد جامد در سطح كشور باشد . بر اساس اين قانون شهر داريها در محدوده شهر ها  براي اولين بار قانونا و رسما بعنوان ارگان مديريت كننده زباله هاي خانگي شناخته شدند  اگر چه به نظر مي رسد كه اقدامات شهر داري ها به تنهايي نمي تواند مثمر ثمر بوده و موارد زير  در جهت بهبود وضعيت مديريت مواد زائد جامد در شهر ها ضروري بنظر مي رسد :

1 ـــ  تغيير الگوي مصرف مردم  از طريق آموزش و فر هنگ سازي و تصويب قوانين مورد نيا ز شامل : خريد و استفاده از اجناس با دوام ، تهيه مواد غذايي باندازه مصرف ، بازيافت و استفاده مجدد در مبداء توليد

2- استفاده از نيروهاي متخصص و داراي ديدگاههاي بهداشتي و زيست محيطي در مديريت مواد زائد جامد

3ـ تلاش براي توليد بيو كمپوست بجاي كمپوست مخلوط از طريق ايجاد سيستم هاي بازيافت و جداسازي زباله اي خطرناك در مبداء توليد .

4ـتجهيز ناوگان جمع آوري و حمل و نقل زباله و استفاده از سيستم هاي جديد و بهداشتي

5ـ مكان يابي مناسب و آماده سازي و نگهداري محل هاي دفن

زباله و اجراي كامل تعريف دفن بهداشتي دراين مكانها

6ـ انجام طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي و يافتن سيستم هاي

مناسب دفع زباله بر اي هر منطقه از كشور، افزايش بي رويه جمعيت شهرها ، تغيير الگوي مصرف جوامع و ازدياد سرسام آور مواد زايد جامد و همچنين فقدان روشهاي علمي و مديريتي موثر در امر توليد ، جمع آوري و دفع زباله هاي شهري اين موضوع را به عنوان يكي از معضلات جوامع شهري در كشورهاي در حال توسعه در آورده است . بطور كلي از نظر مهندسي بهداشت ، دفع مواد زائد جامد يك مسئله عادي نبوده بلكه يك مشكل زيست محيطي مي باشد ، زيرا دفع غير بهداشتي آن بطور محسوس در آلودگي هاي محيط و گسترش بيماريها تاثير دارد . توده هاي زشت مواد زائد  ، كانالها ي روباز پرشده از زباله ها و آبگذرهاي مسدود شده بوسيله آنها ، خيابانهاي كثيف و پوشيده از آشغال نشان دهنده آلودگي محيط در بسياري از شهرها و شهركهاي دنياي در حال توسعه مي باشند . ساكنين اين شهرها در معرض بيماريهاي منتقله توسط پاتوژنها و پارازيتهاي موجود در اين مواد زائد ، مزاحمتها و مخاطرات ناشي از آن قرار دارند . زيانهاي اقتصادي ناشي از عدم كنترل مواد زائد جامد در مناطق شهري نيز قابل توجه است . در شهر بزرگي مثل تبريز روزانه حدود 1000 تن زباله خانگي توليد ميشود كه اين ميزان زباله علاوه بر هزينه هاي سرسام آور لازم براي جمع آوري ، حمل و دفع حجم عظيمي از مشكلات زيست محيطي نگران كننده اي نظير آلودگي خاك ، آب ، هوا ، رشد و تكثير حشرات ، جوندگان و ناقلين بيماريها را بدنبال داشته و از جنبه هاي بهداشتي زيبايي شناختي نيز علاوه بر دادن چهره زشت به شهرها ، سلامتي ميليونها انسان را بمخاطره مي اندازد . از اينرو برداشتن گامهاي مؤثر و اساسي در زمينه مديريت موادزائد جامد شهري ضروري بوده و بايستي در راس برنامه هاي سازمانهاي مسئول و ذيربط قرار داشته باشد . یكي از دلايل مهم نابساماني وضعيت زباله ها در استان عدم نگرش جامع به اين مسئله مي باشد. امروزه مسئله جمع آوري حمل و دفع زباله ها در دنيا بصورت مديريت مواد زائد جامد مطرح گرديده  كه از عناصر اصلي توليد ، نگهداري موقت ، جمع آوري حمل و نقل ، دفع و بازيافت تشكيل يافته است و لازم براي كليه عناصر برنامه وجود داشته باشد چرا كه هر يك از اين عناصر متاثر از يكديگر بوده و پرداختن به يك يا چند عنصر بدون داشتن برنامه براي ساير عوامل سودي نخواهد داشت .

وضعيت بهداشتي جمع آوري ، حمل و دفع زباله هاي شهري استان

رديف

نام شهر

تعداد دفعات جمع آوري در هفته

تعدادجايگاه موقت نگهداري زباله

تعداد خودروهاي حمل زباله

محل دفع

نحوه دفع نهايي

بازيافت

تعداد كارگران برخوردار از :

معمولي

ويژه

مطلوب

نامطلوب

بهداشتي

غير بهداشتي

انجام مي شود

انجام نميشود

تعدادكل كارگران

لباس كار

دستكش كار

كفش مناسب

ماسك

استحمام روزانه

بهداشتي

غير بهداشتي

1

آذر شهر

3

0

2

3

0

0

1

0

1

0

1

20

20

20

20

0

0

2

گوگان

2

0

0

3

0

0

1

1

0

0

1

10

10

10

10

0

0

3

ممقان

7

0

0

3

0

0

1

1

0

0

1

12

11

11

11

0

0

4

اسكو

7

8

0

6

0

0

1

0

1

1

0

15

15

15

15

0

0

5

ايلخچي

3

0

0

2

1

1

0

1

0

0

1

16

16

16

16

0

0

6

سهند

4

0

0

2

0

0

1

0

1

0

1

4

4

4

0

0

0

7

اهر

7

20

5

2

0

0

1

0

1

0

1

96

0

96

0

96

0

8

هوراند

7

5

1

0

0

0

1

0

1

0

1

5

0

0

0

0

0

9

بستان آباد

7

0

2

1

0

0

1

0

1

0

1

23

14

10

12

3

14

10

تيكمه داش

3

0

2

0

0

0

1

0

1

0

1

6

3

2

5

1

3

11

بناب

7

0

0

14

0

1

0

1

0

1

0

42

42

42

38

29

22

12

تبريز

4

4

124

92

0

0

1

0

1

0

1

1800

1800

1800

1800

1000

0

13

باسمنج

6

1

2

0

0

0

1

0

1

0

1

13

9

8

7

0

0

14

خسروشهر

3

2

2

0

2

0

1

0

1

0

1

22

13

12

11

0

0

15 سردرود 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 10 7 6 5 0 0

16

جلفا

7

2

0

0

3

0

1

0

1

0

1

15

15

15

0

0

0

17

سيه رود

3

0

0

2

0

1

0

0

1

0

1

2

2

2

2

0

2

18

هادي شهر

7

3

0

0

6

0

1

0

1

0

1

40

7

7

5

0

0

19

قره آغاج

3

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

2

2

2

0

0

0

20

سراب

7

0

5

1

0

1

0

0

1

0

1

43

43

38

41

0

0

21

دوزدوزان

7

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

6

6

4

6

0

0

22

شربيان

7

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

6

6

4

5

0

0

23

مهربان

7

0

3

0

0

0

1

0

1

0

1

14

14

12

12

0

0

24

شبستر

6

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

4

4

4

0

0

4

25

بندرشرفخانه

7

2

0

0

3

0

1

0

1

0

1

15

15

15

0

0

0

26

تسوج

3

0

0

2

0

1

0

0

1

0

1

2

2

2

2

0

2

27

خامنه

7

3

0

0

6

0

1

0

1

0

1

40

7

7

5

0

0

28

سيس

3

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

2

2

2

0

0

0

29

شندآباد

7

0

5

1

0

1

0

0

1

0

1

43

43

38

41

0

0

30

صوفيان

6

0

2

0

0

0

1

0

1

1

0

10

10

10

10

10

10

31

كوزه كنان

2 0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

4

0

0

0

0

0

32

وايقان

2 0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

3

3

3

3

3

0

33

عجب شير

7 0

4

0

1

0

1

0

1

0

1

8

8

8

8

0

0

34

كليبر

6 12

1

0

0

0

1

0

1

0

1

15

15

15

6

0

0

35

آبش احمد

3 6

1

0

0

0

1

0

1

0

1

2

2

0

0

0

0

36

خمارلو

4 5

1

0

0

0

1

0

1

0

1

4

4

4

4

0

0

37

مراغه

3 2

18

3

0

1

0

1

0

0

1

193

0

103

0

70

0

38

مرند

4 15

18

1

0

1

0

1

0

0

1

60

60

60

60

60

0

39

زنوز

7 12

1

0

1

1

0

0

1

0

1

6

6

6

6

6

0

40

كشكسراي

7 0

2

2

0

1

0

1

0

0

1

5

5

5

5

5

0

41

يامچي

2 0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

6

6

6

6

6

0

42

ملكان

7 10

4

0

0

1

0

0

1

0

1

25

17

25

0

0

0

43

ليلان

7 0

2

0

0

0

1

0

1

0

1

7

7

7

0

0

0

44

ميانه

7 18

11

0

2

0

1

0

1

1

0

110

88

96

73

29

0

45

آقكند

7 10

1

0

0

0

1

0

1

0

1

3

3

3

2

0

0

46

ترك

7

0

2

0

0

0

1

0

1

0

1

3

3

3

1

0

0

47

تركمانچاي

3

23

2

0

0

0

1

0

1

0

1

4

2

4

0

0

0

48

ورزقان

6

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

4

3

3

0

0

0

49

خاروانا

3

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

3

3

3

0

0

0

50

هريس

6

1

3

0

3

0

1

0

1

0

1

19

0

19

0

0

0

51

بخشايش

4

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

3

2

3

3

3

3

52

خواجه

3

0

2

0

2

0

1

0

1

0

1

4

0

0

0

0

0

53

زرنق

3

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

2

0

0

2

0

2

54

كلوانق

7

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

3

0

3

0

3

3

55

هشترود

7

5

5

0

5

0

1

0

1

0

1

20

7

20

0

20

0

استان

1/5

171

245

139

31

19

36

10

45

6

49

2781

2331

2576

2237

1344

73

 

خلاصه وضعيت بهداشتي جمع آوري ، حمل و دفع زباله هاي شهري استان

رديف

عنوان

تعداد شهر

1

تعداد شهرهاي بررسي شده

55

2

جمع آوري

تعداد شهر هايي كه زباله در آنها بطور روزانه جمع آوري مي شود .

29

تعداد شهرهايي كه زباله در آنها با فاصله بيش از يك روز جمع آوري مي شود .

4

3

جايگاههاي موقت نگهداري زباله

تعداد شهر هايي كه جايگاه موقت در آنها وجود دارد .

22

تعداد شهر هايي كه جايگاه موقت در آنها وجود ندارد .

33

4

حمل زباله

تعداد شهر هايي كه صرفا از خودروهاي ويژه براي حمل زباله استفاده مي كنند.

12

تعداد شهر هايي كه صرفا از خودروهاي معمولي براي براي حمل زباله استفاده مي كنند.

25

تعداد شهر هائيكه از هر دونوع جهت حمل استفاده مي كنند .

18

5

دفع نهايي

تعداد شهر هائيكه محل دفع نهايي زباله در آنها مطلوب مي باشد .

19

تعداد شهر هائيكه نحوه دفع نهايي زباله در آنها مطلوب مي باشد .

10

6

بازيافت

تعداد شهر هائيكه بازيافت زباله در آنها انجام مي گيرد.

6

7

بهداشت و ايمني كارگران

برخورداري كارگران از لباس كار مناسب

84%

برخورداري كارگران از دستكش كار مناسب

93%

برخورداري كارگران از كفش مناسب

80%

برخورداري كارگران از ماسك

44%

برخورداري كارگران از امكانات استحمام روزانه

2/2%

 بهداشت محیط