فرایند های واحد بهداشت محیط

 بهداشت محیط

آموزش بهداشت محيط:

- آموزش ضمن خدمت كاركنان بهداشت محيط

- آموزش متصديان اماكن

- آموزش پرسنل ارگانهاي بين بخشي

- آموزش دانش آموزان

- آموزش داوطلبين بهداشتي و تشكلهاي غيردولتي

- آموزش همگاني

 

بهداشت هوا:

- تشكيل كميته بهداشت هوا

- مشاركت در كميته نظارت و هماهنگي مواقع اضطراري آلودگي هوا

- مشاركت در كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا

- اخذ اطلاعات لازم از ارگانهاي ذيربط و تجزيه و تحليل آنها و اعلام شرايط هشدار، اضطرار و بحران در مواقع لزوم

- كنترل آلودگي هوا در محيطهاي بسته

- سنجش آلاينده هاي هوا در فضاهاي بسته و باز

كنترل بهداشتي آب آشاميدني:

- كنترل كيفيت ميكروبي آب آشاميدني

- كنترل كيفيت شيميايي آب آشاميدني

- سنجش كلر باقيمانده

- تهيه و توزيع كلر مادر 1% در مواقع لزوم

- هماهنگي با شركتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي

- مشاركت در كميته حفاظت از منابع آب

كنترل بهداشتي فاضلاب:

- شناسايي كانونهاي آلوده

- اعلام موارد به ارگانهاي ذيربط و پيگيري

كنترل بهداشتي آب اماكن:

- كنترل بهداشت محيط اماكن مشمول ماده 13 (بهداشت فردي كاركنان،‌وضعيت ساختماني، ابزار و لوازم كار)

- برخورد قانوني با متخلفين براساس اصلاحيه ماده 13

- كنترل بهداشت محيط اماكن غيرمشمول ماده 13

- برخورد قانوني با متخلفين براساس قانون تعزيرات

كنترل بهداشتي مواد غذايي در اماكن:

- كنترل مواد عذايي از نظر مجاز بودن

- كنترل مواد عذايي از نظر فساد

- كنترل نحوه نگهداري مواد عذايي

- كنترل نحوه عرضه مواد عذايي

- ممانعت از كاربرد افزودنيهاي شيميايي در اماكن

- نمونه برداري از مواد غذايي

كنترل بهداشتي مواد زايد جامد شهري:

- بررسي وضعيت مديريت مواد زايد جامد در شهرهاي استان و پيگيري از طريق ارگانهاي ذيربط

- شناسايي كانونهاي آلوده و اعلام به ارگانهاي ذيربط

- مشاركت در كميته استاني مديريت پسماندها

- هماهنگي با ارگانهاي ذيربط

- كنترل محلهاي دفع نهايي زباله و پيگيري نواقص از طريق ارگانهاي ذيربط

كنترل ناقلين بيماريها:

- تهيه و توزيع سموم و مواد گندزدا براي استفاده در مواقع اضطراري

- شناسايي كانونهاي آلوده و اعلام به ارگانهاي ذيربط

- صدور مجوز براي فعاليت شركتهاي خدمات سمپاشي

كنترل بهداشت محيط مراكز بهداشتي و درماني (بيمارستانها، مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي، خانه هاي بهداشت، پايگاههاي بهداشتي و تسهيلات زايمان):

- آب و فاضلاب

- سرويسهاي بهداشتي

- زباله هاي عفوني

- آشپزخانه و رختشويخانه

كنترل بهداشتي مراكز آموزش و پرورش (مدارس):

- آبخوري

- فاضلاب

- سرويسهاي بهداشتي

- ايمني

- نظارت بر توزيع مواد غذايي و بوفه

كنترل بهداشت پرتوها:

- نظارت بر مراكز پرتو پزشكي

- تاييد نقشه مراكز جديد التاسيس

- نظارت بر سرب كوبي مراكز پرتوپزشكي

- دوزيمتري و صدور تاييديه حفاظت در برابر اشعه

كنترل مصرف دخانيات:

- گسترش مراكز ترك دخانيات

- نظارت و پشتيباني مراكز ترك دخانيات

- پيگيري اجراي مصوبه هيات دولت مبني بر ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن و ادارات

- پيگيري و اجراي بندهاي مرتبط با دخانيات در ماده 13

بهداشت محيط روستاها:

- كنترل عوامل محيطي در روستاها

- جلب مشاركت اهالي، اعضاي شوراي اسلامي و دهياران در بهسازي محيط روستاها

- تخصيص اعتبار براي اجراي طرح عمليات بهداشت محيط روستاها و پيگيري اجراي آن

كاهش اثرات بلايا:

- سازماندهي و تشكيل تيمهاي عملياتي

- تجهيز و آموزش تيمها

- هماهنگي با ارگانهاي ذيربط

 بهداشت محیط