فعاليتهاي آموزشي بهداشت محيط سال 84

دستاوردها و عملکرد واحد بهداشت محیط درسال 1384

 

شهرستان

گروههاي هدف و تعداد جلسات

اماكن

دانش آموزان

درون بخشي و برون بخشي

اقشار ديگر

تعداد افراد

تعداد جلسات

تعداد افراد

تعداد جلسات

تعداد افراد

تعداد جلسات

تعداد افراد

تعداد جلسات

آذرشهر

597

46

1163

24

375

39

1098

61

اسكو

808

88

3074

43

911

76

424

35

اهر

669

25

1112

24

363

16

1263

95

بستان آباد

533

16

400

3

438

36

141

9

بناب

2202

79

15488

58

965

135

6204

158

تبريز

16507

839

17176

117

806

37

9893

462

جلفا

1664

54

---

---

227

15

13524

301

چاراويماق

49

3

265

3

204

32

102

4

سراب

1140

48

208

6

726

18

192

22

شبستر

327

29

3114

45

39

4

374

19

عجب شير

908

85

2093

39

---

---

4047

341

كليبر

2805

444

8850

58

2079

332

4196

258

مراغه

7600

35

---

---

1231

95

---

---

مرند

1014

16

722

20

91

10

859

46

ملكان

498

21

897

9

2304

129

59

3

ميانه

2824

167

1118

45

984

46

17379

2076

ورزقان

12

3

85

3

76

10

43

3

هريس

1265

98

3976

73

159

15

3270

106

هشترود

1020

53

3207

36

11

1

54

3

استان

42442

2149

10005

186

6935

638

21664

2237

پژوهشي :

1 – تعيين وضعيت اماكن از نظر بهسازي و بهداشتي و مواد غذايي

2 – تاثير جلب مشاركت مردم در بهداشتي كردن اماكن

3 – نياز سنجي آموزشي گروه بهداشت محيط

4 – تحليلي بر وضعيت آلاينده هاي هواي شهر تبريز در سال 84

5 – طرح تحقيقاتي حذف ارسنيك از آب آشاميدني با استفاده از فن آوري اسمز معكوس

اجرايي :

1 – نظارت بر فعايتهاي شهرستانها

2 – برگزاري كارگاههاي آموزشي براي گروههاي هدف

3 – تهيه پكيج آموزشي در سطوح مختلف : ستاد ، مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي و طرح پزشك خانواده

4 – هماهنگي هاي بين بخشي و درون بخشي

- هماهنگي با معاونت درمان و شهرداري در مورد نحوه جمع آوري و دفع پسماندهاي عفوني

- هماهنگي با سازمان حفاظت محيط زيست در مورد كنترل آلاينده هاي هواي شهر تبريز

- تشكيل كميته بين بخشي كنترل آلودگي هوا

- هماهنگي با شركت آب و فاضلاب جهت افزايش تعداد روستاهاي تحت پوشش آن شركت

- شركت در جلسات و بازديدهاي كميته كنترل كيفي آب استان

- هماهنگي با معاونت درمان در مورد كنترل مراكز پرتوپزشكي

- تشكيل كميته اجرايي طرح شبنم ( شوراي بهداشت نمازگزاران )

5 – اجراي مراسم گراميداشت روز ملي بهداشت محيط – نام گذازي روزهاي هفته بهداشت محيط و اجراي فعاليت هاي آموزشي و اطلاع رساني

6 – پاكسازي مدارس به مناسبت هفته بهداشت محيط با همكاري آموزش و پرورش و پخش پمفلت هاي بهداشتي

7 – اجراي طرح تشديد كنترل اماكن و مواد غذايي از تير ماه تا آخر مهر ماه 84

8 – اجراي برنامه هاي آموزشي طرح ادغام بهداشت مواد غذايي در شبكه

9 – راه اندازي مركز مشاوره ترك دخانيات در شهر مراغه

10 – اجراي طرح غبارروبي مساجد با همكاري سازمان تبليغات اسلامي و هيئت امناي مساجد

11 – اجراي برنامه هاي آموزشي و اطلاع رساني درهفته بدون دخانيات و اجراي همايش يك روزه – پخش پوستر ، پمفلت و نصب بنر در ميادين

* فعاليت هاي فوق الذكر اقدامات اجرايي شاخص و مداخلات ويژه جهت ارتقاي فرآيندهاي بهداشت محيط مي باشند و به فعااليت هاي روتين و روزمره اشاره نشده است .


 
 بهداشت محیط