آموزش بهداشت

آموزش عبارت است از نفوذ تمام عوامل و تجربياتي كه موجب مي شود فردي اطلاعات و معلومات مورد نظر را دريافت كند و بطرز فكر و گرايش و مهارت خاصي برسد و رفتار خود را تغيير دهد.

پس تنها دادن اطلاعات و معلومات به افراد آموزش تلقي نمي شود بلكه بايد آن فرد معلومات و اطلاعاتي را كه مي گيرد به كار برد بيازمايد و تجربه كسب كند و رفتار خود را در جهت انطباق با آن معلومات تغيير دهد ، تا آموزش كامل شود .

در واقع آموزش يعني تغيير رفتار

آموزش بهداشت محيط معمولا به سه روش صورت مي گيرد :

1 -  آموزش هاي جمعي :

6 برنامه راديويي به مناسبت هاي مختلف

توزيع 40000عدد پمفلت با عنوان   نكات بهداشتي مهم در خريد مواد غذايي

توزيع  4000 عدد حوله در مدارس با عنوان  سلام بچه ها شستن دستها با آب و صابون قبل از غذا و بعد از توالت يادمان نرود .

توزيع 2000 عدد پوستر با عنوان :

مسئول ايجاد محيط سالم ؟!

بهداشت ؟

شهرداري؟

سازمان ها ؟

مردم ؟

همه مسئوليم بايد مشاركت كنيم

2 آموزش هاي گروهي :

آموزش به گروهاي هدف شامل آموزش : دانش آموزان متصديان اماكن رابطين بهداشتي افراد درون سازماني و برون سازماني و در موارد خاص به مردم 

فعاليتهاي آموزشي بهداشت محيط 85
 

 گروه هدف    

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

جمع

دانش آموزان

23003

352

18181

16095

57631

متصديان اماكن

8266

10482

7649

9249

35646

رابطين

1618

1983

1941

1435

6977

درون بخشي و برون بخشي

2611

2686

2413

2156

9866

مردم

14314

18513

20552

20407

73786

جمع

49812

34016

50736

4934

183906

3 – آموزش چهره به چهره :

در بازديد هاي بازرسين بهداشت محيط از اماكن معمولا آموزش چهره به چهره اجرا انجام مي گيرد . كه نعداد آن برابر تعداد بازديد هاي بهداشت محيط از اماكن مي باشد .

 

 بهداشت محیط