بهداشت آب

آب یکی از نعمات بزرگ پروردگار است که منشا حیات وسرآغاز زندگی موجودات زنده است .اهمیت آب در زندگی بشر به اندازه ای است که بیان وتوجیه کامل آن به دشواری میسر می گردد.

امروزه با پیشرفت زندگی صنعتی ورشد جمعیت ، مصرف آب افزیش یافته است ومنابع آب موجود قابل مصرف، درمعرض استفاده بیش از حد وحتی آلودگی قرارگرفته است.درکشور مانیز مسئله کمبود آب از گذشته های بسیار دور وجود داشته وحتی دربرخی از مناطق مانع رشد وپیشرفت کشاورزی، صنعتی وحتی اجتماعی شده است.

میزان مصرف سرانه آب دراجتماعات مختلف متفاوت است وبا فرهنگ و ارتقای سطح بهداشت جوامع ارتباط مستقیم دارد.هرچه سطح وفرهنگ وبهداشت بالاتر باشد نیاز به آب ومصرف آن نیز افزایش می یابد.بنابراین افزایش آگاهی مردم برای مصرف بهینه آب یکی ازضروریات بسیار مهم برای حل معضل کمبود این ماده حیاتی انسان است.

اهمیت کنترل آب آشامیدنی :

درگوشه و کنار جهان و کشور ما نیاز به آب روزبه روز افزایش می یابد این موضوع نه فقط به خاطرافزایش جمعیت، بلکه برای سایر مصارف بهداشتی نظیر استحمام ،شستشو،صنایع وکشاورزی نیز محتاج آب میباشد.میزان آب درنقاط مختلف کشور تفاوت فراوانی دارد.درمناطقی ازکشور آب فراوان موجود بوده وبرعکس درمناطق خشک وکویری دچار کمبود ومسئله تامین آب میباشند. از نکته نظر کیفیت ،آب تغییرات متفاوتی دارد در بعضی نقاط با کیفیت شیمیایی مطلوبتر ودرنقاط دیگر باغلظت یونی بیشتر ی مواجه میباشند. همچنین پراکندگی جمعیت درنقاط مختلف کشور متفاوت است ودر نتیجه نیازهای آنها به آب متفاوت خواهد بود. امروزه تمدن ، تغییراتی را در کیفیت  آبها باعث گردیده است چه از طریق شهرنشینی ورشد بی رویه جمعیت وچه از طریق ایجاد آلودگیهای ناشی از صنعت واستفاده از مواد شیمیایی وسموم در کشاورزی تغییراتی در کیفیت منابع آب آشامیدنی بوجود آمده است. این آبها ، دیگر به همان گونه که قبلا مورد استفاده قرار گرفته است نمی توانند مورد بهره برداری قرار کیرند. از طرفی امروزه نیاز به آب با کیفیت بالا بیشتر وبیشتر می گردد. بنابراین نه تنها حفاظت از این منابع ، کاری است بسیار ضروری (بخصوص در مناطقی که به شدت آلوده شده اند ) بلکه باید اقدامات لازم برای منابعی که هنوز دچار آلودگی نشده اند انجام گیرد. در مدیریت برنامه کیفیت آب، هم به دانستن اطلاعات در زمینه کیفیت آبهای موجود، نیاز است وهم میبایست روند تاثیر فعالیت بشر روی کیفیت آب وتدوین ضوابط، جهت  برنامه ریزی برای تعیین نحوه بهره برداری ،مورد توجه قرار گیرد.چنین شیوه ای فقط در سایه دانستن اطلاعات کافی در مدت زمان طولانی در زمینه کیفیت آب واستفاده از تجارب واطلاعات گذشته از کیفیت آنها برای مصارف مختلف تحقق پیدا می کند. بعلاوه اجرای قوانین ومقررات ایجاد شده برپایه واساس همین اطلاعات استوار است ودر اینجا است که اندازه گیری کیفیت آب آشامیدنی ضرورت پیدا می کند.

نتايج كنترل كيفي آب آشاميدني شبكه‌هاي لوله‌كشي شهري استان در سال 85

ردیف

نام شهر

تعداد جمعیت

وضعیت کلرزنی

کلرسنجی

نتایج آزمایش میکروبی

تعدادنمونه شیمیایی

میشود

نمیشود

کل

نامطلوب

تعداد کل نمونه

نامطلوب

مواردصفر

سایرموارد

1

آذرشهر

37200

*

-

3325

22

217

335

0

4

2

گوگان

12000

*

-

1245

0

0

127

0

1

3

ممقان

12000

*

-

995

0

61

120

0

2

4

اسکو

16305

*

-

775

10

4

107

3

1

5

ایلخچی

13507

*

-

804

0

0

78

3

0

6

سهند

10264

*

-

783

24

5

82

4

2

7

اهر

89440

*

-

4793

2

50

654

0

0

8

هوراند

4252

*

-

515

0

8

30

0

0

9

بستان اباد

16688

*

-

2884

18

219

100

6

0

10

تیکمه داش

2460

*

-

326

34

78

28

5

0

11

بناب

71000

*

-

3395

0

7

339

0

20

12

تبریز

 

*

-

38629

56

5456

2940

25

7

13

باسمنج

10788

*

-

486

3

23

60

0

2

14

خسروشهر

20000

*

-

952

92

0

236

0

5

15

سردرود

23000

*

-

980

0

4

98

0

0

16

جلفا

5183

*

-

554

6

13

83

1

1

17

سیه رود

1361

*

-

397

4

69

20

3

1

18

هادیشهر

28481

*

-

1389

13

26

151

1

2

19

سراب

44168

*

-

3195

3

5

246

13

2

20

دوزدوزان

3659

*

-

313

39

0

12

0

0

21

شربیان

5148

*

-

193

0

0

14

0

0

22

مهربان

7387

*

-

545

0

0

51

1

0

23

شبستر

12452

*

-

619

0

4

59

0

0

24

بندر شرفخانه

4034

*

-

612

1

1

41

0

0

25

تسوج

8202

*

-

610

0

1

39

0

0

26

خامنه

3079

*

-

346

4

0

31

0

0

27

سیس

5668

*

-

620

10

51

26

0

0

28

شند آباد

10059

*

-

786

0

0

51

0

0

29

صوفیان

9443

*

-

709

1

18

46

0

0

30

وایقان

4215

*

-

1179

0

0

25

0

0

31

کوزه کنان

3876

*

-

440

0

0

31

0

0

32

عجب شیر

26155

*

-

1619

4

289

80

0

3

33

چاراویماق

4175

*

-

596

72

137

192

21

1

34

مراغه

 

*

-

17150

0

0

1328

0

1

35

مرند

112547

*

-

5230

121

5

938

0

6

36

بناب

5000

*

-

302

48

20

13

3

0

37

زنوز

3407

*

-

202

2

0

24

0

0

38

یامچی

9577

*

-

278

1

1

49

0

1

39

کشک سرای

7652

*

-

190

0

4

34

0

0

40

ملکان

24083

*

-

2396

2

66

144

0

3

41 لیلان 6911 * - 832 49 54 49 0 2
42 میانه 84805 * - 2834 0 7 360 0 0
43 آق کند 2122 * - 868 308 24 6 0 0
44 ترک 1909 * - 671 0 11 5 0 0
45 ترکمانچای 7077 * - 417 0 1 5 0 1
46 هریس 9465 * - 926 0 32 74 0 2
47 بخشایش 6117 * - 800 0 47 40 0 1
48 خواجه 4038 * - 383 11 50 44 0 1
49 زرنق 5225 * - 576 8 13 44 0 2
50 کلوانق 6502 * - 497 0 33 37 0 1
51 ورزقان 3459 * - 480 14 10 36 0 1
52 خاروانا 1701 * - 101 60 2 17 3 0
53 کلیبر 10085 * - 876 10 3 841 0 2
54 آبش احمد 1847 * - 509 3 9 462 0 2
55 خمارلو 1485 * - 459 13 6 412 24 0
56 هشترود   * - 3669 271 369 764 42 1
استان   55 - 116273 1339 7513 12258 98 79

نتایج کنترل آب آشامیدنی روستاهای دارای شبکه لوله کشی تحت پوشش سال1385

ردیف

شهرستان

تعدادروستا

تعدادخانوار

وضعیت کلرزنی منابع آب

کلرسنجی

نتایج آزمایشات میکروبی

تعدادنمونه شیمیایی

 تعدادخانوارهای استفاده کننده ازآب جوشیده

خانوارهای استفاده کننده

می شود

نمی شود

تعدادکل

تعدادنامطلوب

تعدادکل

نامطلوب

تعدادخانوارهای استفاده کننده ازکلرمادر

تعدادکل

نامطلوب

صفر

سایرموارد

صفر

سایرموارد

1

آذرشهر

33

10566

23

10

8602

696

240

403

71

0

17853

648

494

33

20

2

اسکو

40

10084

25

15

8893

2278

881

308

52

0

0

0

0

0

0

3

اهر

198

56072

61

137

0

0

0

1103

311

0

0

0

0

0

0

4

بستان آباد

87

14116

29

58

16878

8975

1902

837

425

0

95901

125

206

0

30

5

بناب

28

12417

27

1

10739

755

624

347

18

0

367

51

23

0

0

6

تبریز

67

31857

32

35

18847

3710

2366

759

67

0

12738

648

156

57

52

7

جلفا

23

4543

22

1

6044

611

1600

165

29

0

0

0

0

0

0

8

چاراویماق

37

1771

14

23

4825

2093

135

339

82

0

2833

688

895

3

0

9

سراب

109

15009

64

45

28840

6237

1416

900

149

0

1885

22

27

0

17

10

شبستر

72

16639

37

35

11834

3541

456

655

102

0

0

0

0

0

0

11

عجبشیر

38

8377

33

5

16007

2399

825

436

49

0

8710

784

462

65

82

12

کلیبر

188

12440

85

103

1958

331

157

710

68

0

0

0

0

0

0

13

مراغه

59

12228

51

8

21357

398

214

693

54

0

3688

1129

799

59

3

14

مرند

73

19194

29

44

16589

7889

4110

618

200

0

22254

0

0

0

0

15

ملکان

56

14165

46

10

11346

2229

770

341

43

0

61

3

2

0

0

16

میانه

215

176405

46

169

23571

15779

961

824

324

0

20326

19

0

0

0

17

ورزقان

73

7365

20

53

11450

4946

691

504

50

0

6018

173

65

1

4

18

هریس

44

6415

31

13

14047

3836

1566

405

80

0

10885

142

97

0

1

19

هشترود

89

5306

51

38

18086

4479

1490

859

146

0

4004

1311

782

148

41

20

استان

1529

434969

726

803

249913

71182

20404

11196

2320

0

207523

5743

4008

366

250

نتایج کنترل آب آشامیدنی روستاهای فاقد شبکه لوله کشی تحت پوشش سال1385

ردیف

شهرستان

تعدادروستا

تعدادخانوار

وضعیت منابع آب

نتایج آزمایشات میکروبی

تعدادخانوارهای استفاده کننده ازآب جوشیده

خانوارهای استفاده کننده

تعدادکل

تعدادبهسازی

تعدادکل

نامطلوب

تعدادخانوارهای استفاده کننده ازکلرمادر

تعدادکل

نامطلوب

صفر

سایرموارد

1

آذرشهر

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

اسکو

1

18

2

0

12

11

72

0

0

0

0

3

اهر

94

1613

106

1

249

114

0

0

0

0

0

4

بستان آباد

18

688

2

2

26

17

833

111

69

0

22

5

بناب

1

60

2

0

10

8

438

251

251

0

0

6

تبریز

1

66

1

1

1

0

295

0

0

0

0

7

جلفا

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

چاراویماق

13

141

24

16

50

24

316

160

194

66

6

9

سراب

15

317

17

8

3

0

3202

800

1518

75

53

10

شبستر

3

118

3

0

7

3

0

0

0

0

0

11

عجبشیر

1

31

2

1

1

0

0

201

15

0

0

12

کلیبر

31

0

0

0

36

6

388

191

0

0

0

13

مراغه

29

3628

812

788

366

50

6962

3315

32959

91

68

14

مرند

38

2004

47

7

5

3

3121

374

375

157

70

15

ملکان

18

1415

243

167

4

0

2921

3924

1066

143

53

16

میانه

45

1153

327

100

6

1

2232

424

144

12

0

17

ورزقان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

هریس

6

354

7

1

10

5

1039

697

161

0

25

19

هشترود

31

1475

536

267

345

80

4008

1473

1209

47

359

20

استان

345

13081

2132

1359

1517

534

25829

11924

37961

591

654

 بهداشت محیط