آزمایشگاههای آب و فاضلاب

تعداد نمونه های آب آزمایش شده  از نظر شیمیایی درآزمایشگاه آب مرکز بهداشت استان در سال 85

 سال

تعداد نمونه های منابع آب شهری

تعداد نمونه های ارسالی از منابع آب روستایی

تعدادنمونه های ارسالی از منابع آب اختصاصی

جمع

1385

153

320

114

587

 

 

 

نمودار درصد مطلوب نمونه های شیمیایی آب شرب شهرهای تحت پوشش استان

نمودار درصد مطلوب نمونه های شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای تحت پوشش استان

جدول نتایج آزمایشات شیمیایی آب آشامیدنی استان سال  85

ردیف

شهرستان

شهری

روستایی

تعداد کل نمونه

تعداد موارد مغایر با استاندارد

تعداد کل نمونه

تعداد موارد مغایر با استاندارد

1

آذرشهر

12

1

10

4

2

اسکو

10

-

10

-

3

اهر

17

1

41

1

4

بستان آباد

2

-

21

1

5

بناب

7

-

24

4

6

تبریز

29

 

10

2

7

جلفا

5

1

13

1

8

چارویماق

-

-

37

11

9

سراب

5

-

21

1

10

شبستر

8

-

16

4

11

عجبشیر

9

-

4

-

12

کلیبر

2

-

28

10

13

مراغه

15

-

5

5

14

مرند

4

-

19

8

15

ملکان

8

-

9

3

16

میانه

8

-

21

3

17

ورزقان

4

-

11

2

18

هریس

5

1

18

5

19

هشترود

3

-

2

1

20

استان

153

4

320

61

21

 نمو نه اختصاصی

114

 

آزمايشگاههاي باكتريولوژي آب فعال سال 1385

رديف

شهرستان

نام آزمايشگاه

محل استقرار

مشترك باطبی

ستاد

شهري

روستايي

شهري روستايي

1

آذرشهر

مركز شماره 1

مركز گوگان

مركزممقان

 

*

 

 

*

*

*

*

*

2

اسكو

مركز شماره 1

مركز ايلخچي

 

*

 

 

*

*

*

3

اهر

مركز شماره 7

مركز هوراند

 

*

 

 

*

-----

*

4

بستان آباد

ستاد شهرستان

*

 

 

 

*

5

بناب

مركز بهداشت بناب

 

*

 

 

*

6

تبريز

مركز بهداشت شهرستان

مركز خسروشهر

مركز سردرود

*

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

7

جلفا

بيمارستان هاديشهر

مركز سيه رود

*

 

 

 

*

*

*

8

چاراويماق

مركز چاراويماق

 

 

 

*

*

9

سراب

ستاد شهرستان

مرکز مهربان

*

 

 

 

*

*

*

10

شبستر

مركز شهيد روح زنده

مركز صوفيان

مرکز تسوج

 

 

 

*

*

*

*

*

*

11

عجب شير

مركز بهداشت عجب شير

 

*

 

 

----

12

كليبر

ستاد شهرستان

مركز آبش احمد

مركز خمارلو

مركز لاريجان

مركز عاشقلو

*

 

 

 

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

13

مراغه

مركز بهداشت مراغه

مركز خراجو

 

*

 

 

 

*

   ----

   ----

14

مرند

مركز بهداشت

 

*

 

 

*

15

ملكان

مركز شهرستان

مركز ليلان

 

*

 

*

 

*

*

16

ميانه

ستاد شهرستان

*

 

 

 

-----

17

ورزقان

مركز ورزقان

مركز خاروانا

 

 

 

*

*

*

*

18

هريس

مركز شماره 1

مركز خواجه

 

*

 

 

*

*

*

19

هشترود

آزمايشگاه ستاد شهرستان

*

 

 

 

*

استان

 

7

9

3

18

32

 

37

 

 بهداشت محیط