كنترل مواد خوراكي و بهداشتي

غذا يكي از ضروريات ادامه حيات انسان  است زيرا غذا به ماده جامديا مايعي اطلاق مي شود كه بعد از خوردن و هضم شدن ، از طريق روده ها جذب و براي نگهداري نسوج و بافتها – ترميم بافتهاي از بين رفته – رشد و نمو – توليد مثل سلولي – تنظيم فعل و انفعالات حياتي – ايجاد حرارت و انرژي و بالاخره تشكيل مواد ذخيره اي ، در بدن مصرف ميشود .

غذا در صورتي ميتواند براي انسان مفيد و نيازش را برطرف كند كه عاري از هرگونه آلودگي باشد در غير اينصورت باعث بروز انواع مسموميت ها و عفونتهاي غذايي و در نتيجه بيماري مصرف كننده شده و از جنبه هاي مختلف ضررهاي جبران ناپذيري به فرد و جامعه تحميل مي كند .

از طرفي با افزايش روز افزون جمعيت توليد و تهيه مواد غذايي كافي يكي از مسائل پيچيده و بسيار  مشكل بويژه در ممالك جهان سوم ميباشد و با وجود اين مشكل مسائلي مانند عدم رعايت موازين بهداشتي در مراحل مختلف توليد و تهيه و مصرف مزيد بر علت شده و سبب كاهش هرچه بيشتر مواد غذايي قابل استفاده براي انسان ميگردد .

بهداشت مواد غذايي با اعمال موازيني كه رعايت آنها در توليد ، فرآيند ، نگهداري و عرضه مواد غذايي موجب فراهم كردن غذاي سالم با كيفيت بالاي بهداشتي خواهد شد در حل اين مهم تلاش ميكند.

در راستاي كنترل مواد غذايي در اماكن كه از وظايف بهداشت محيط ميباشد متاسفانه عليرغم تذكرات و راهنمائيهاي بعمل آمده به متصديان به علت عدم رعايت موازين بهداشتي در تهيه و توزيع مواد غذايي در اماكن همه ساله مقدار قابل توجهي مواد غذايي غير قابل مصرف انساني در اماكن كشف و معدوم ميشود كه آمار آن در ذيل آورده شده است .

ارقام اعلام شده در مورد مواد غذايي معدومي شايد درصدي از كل مواد غذايي غير قابل مصرف  دور از ديد بازرسان به مردم عرضه و توسط آنها مصرف شده است كه ميتواند باعث بروز انواع ناراحتيها در مصرف كننده باشد بنابر اين لازم است فعاليتهاي خود را در كنترل مواد غذايي بطور همه جانبه چه در مرحله توليد و چه در مرحله عرضه بيش از پيش توسعه داده و جهت جلوگيري از تلف شدن سرمايه هاي ملي حدالامكان با آموزش مانع توليد و عرضه اين گونه مواد در اماكن باشيم .

جدول فعاليتهاي بهداشت محيط در مورد مواد غذايي  سال 85

رديف

شهرستان

تعداد نمونه

موارد غير قابل مصرف

معرفي بدادگاه

ميزان معدوم شده

خوراكي

بهداشتي

1

آذرشهر

183

57

17

1291

16

2

اســكو

75

19

8

989

-

3

اهــر

258

47

30

1917

22

4

بستان آباد

92

13

7

3110

75

5

بـنـاب

216

37

1

1627

52

6

تبريز

533

153

140

272237

30

7

جلفا

64

12

6

343

13

8

چاراويماق

106

19

15

3282

1690

9

سراب

244

15

-

358

-

10

شبستر

131

33

21

12735

88

11

عجبشير

48

3

-

1059

138

12

كليبر

56

-

-

15470

46

13

مراغــه

154

38

4

2763

161

14

مـرنــد

256

61

27

1811

147

15

ملكــان

106

21

5

833

-

16

ميــانه

63

23

-

2705

14

17

ورزقان

100

30

12

222

-

18

هريــس

98

31

24

275

-

19

هشترود

101

19

4

1059

8

استان

2884

631

321

324140

2500

جدول فعاليتهاي بهداشت محيط مراكز بهداشتي شهرستانها سال 85

رديف

شهرستان

كل مراكز تهيه و توزيع موادخوراكي

كل اماكن عمومي

كارت معاينه پزشكي

اماكن و مراكز تهيه و توزيع مواد خوراكي

تعدادكل بازديد

معرفي بدادگاه

تعطيل شده

مراكز تهيه و توزيع

اماكن عمومي

بهسازي

بهداشتي

بهسازي

بهداشتي

1

آذرشهر

1015

215

3028

7284

75

35

57

121

7

22

2

اسكو

771

173

1049

4402

181

39

61

62

15

13

3

اهر

1804

265

1431

7888

181

37

105

51

36

18

4

بستان آباد

1042

87

610

8391

94

14

80

72

3

20

5

بناب

1340

155

1016

5458

45

4

18

45

5

13

6

تبريز

16579

3880

25550

65533

1399

184

1862

2333

676

796

9

جلفا

680

114

651

3516

24

-

10

23

3

3

10

چاراويماق

280

38

302

922

43

2

24

17

10

2

11

سراب

1786

345

1428

8143

30

4

325

394

102

121

12

شبستر

1447

342

2515

6819

129

14

82

85

4

13

13

عجب شير

786

96

679

5512

30

3

21

67

1

16

14

كليبر

1129

184

378

1362

11

3

44

37

22

13

15

مراغه

2305

560

2384

14290

114

31

129

391

55

119

16

مرند

2889

667

1700

11479

97

3

62

222

21

39

17

ملكان

1011

251

840

4046

31

-

31

87

21

9

18

ميانه

2028

333

2139

11132

102

6

107

93

5

12

19

ورزقان

417

41

291

978

9

-

7

30

2

7

20

هريس

702

53

776

2816

34

1

25

49

4

3

21

هشترود

702

68

785

2415

14

2

30

16

3

4

استان

38713

7868

48552

175227

2643

382

3080

4195

995

1243

وضعيت بهداشتي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و مسير راههاي استان لغايت سال 1385

رديف

شهرستان

اماكن  شهري

اماكن  روستايي

كل اماكن

مراكز تهيه و ....موادغذايي

اماكن عمومي

مراكز تهيه و ...موادغذايي

اماكن عمومي

كل

بهسازي

بهداشتي

درصد بهسازي

درصد
بهداشتي

كل

بهسازي

بهداشتي

كل

بهسازي

بهداشتي

كل

بهسازي

بهداشتي

كل

بهسازي

بهداشتي

1

آذرشهر

710

303

371

155

61

85

305

115

190

60

28

27

1230

507

673

2/41

7/54

2

اســكو

451

58

356

133

30

98

326

95

231

40

19

19

950

202

704

3/21

1/74

3

اهـــر

1445

990

310

260

154

52

339

180

33

8

8

-

2052

1332

394

9/64

6/29

4

بستان آبـاد

536

243

292

43

14

29

506

320

184

44

24

19

1129

601

524

2/53

4/46

5

بناب

960

273

680

109

31

78

380

141

230

46

25

20

1495

470

1008

4/31

4/67

6

تبريز

15428

7237

6366

3678

1418

1743

1151

751

297

202

127

65

20459

9533

8471

6/46

4/41

9

جلفا

451

229

206

70

23

47

229

181

37

44

24

17

794

457

307

6/57

7/38

10

چاراويماق

158

63

80

23

10

10

66

31

25

30

14

7

277

118

122

6/42

44

11

ســراب

1040

531

509

265

105

119

746

325

362

80

40

40

2131

1001

1030

47

3/48

12

شبســتر

871

266

543

194

39

152

567

240

276

148

64

65

1780

609

1036

2/34

2/58

13

كـليبر

378

190

160

79

36

43

751

390

311

107

63

34

1315

679

548

6/51

7/41

14

عجب شير

464

269

191

94

39

52

322

88

225

30

6

24

910

402

492

2/44

1/54

15

مراغه

1821

348

1361

501

73

296

484

133

339

62

29

33

2868

583

2029

3/20

8/70

16

مـرنــد

1937

662

1209

452

191

259

952

553

381

210

121

76

3551

1527

1925

43

2/54

نتايج فعاليتهاي طرح كنترل اماكن و مواد غذايي استان در سال 1385

 

 

برچسب ها : 

 بهداشت محیط