بهداشت اماكن

 با توجه به امكان انتقال آلودگي ها و عوامل بيماريزا به انسان از طريق مواد غذايي و يا لوازم و ابزار كار مورد استفاده در اماكن عمومي اهميت كنترل بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد خوراكي و بهداشتي و اماكن عمومي بيش از پيش معلوم ميگردد .

مطـالعات و بررسـيهاي متعدد نشان داده اسـت كه با كنترل بهداشتي امـاكن ( اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي )در سـطح بسـيار وسيعي بهداشت و سـلامتي افـراد جـامعه تامين ميگردد بدين ترتيب كه :

اولا - از بروز و انتقال بيماريها ي گوارشي و عفوني در سطح جامعه جلوگيري ميگردد .

ثانيا - از نابودي و امحاء مواد غذايي فاســد و غير قابل مصرف كه بعلت عدم رعايت مسائل بهداشتي در مراحل تهيه و توزيع و نگهداري و حمل آنها فاسد شده و در نتيجه از نظر اقتصادي خسارات هنگفتي را متوجه جوامع مينمايد جلوگيري ميگردد .

با توجه به اهميت فراوان ؛ كنترل بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد خوراكي و اماكن عمومي از فعاليتهاي مهم بهداشت محيط محسوب ميشود .


 
 بهداشت محیط