مساجد

مساجد در فرهنگ اسلامی پایگاه قداست و پاکی ، تبلور وحدت و الفت ، تجسم احساس انسانی، تجلی روح عبادت جمعی و سمبل قیام و مبارزه علیه فساد و سنگر دفاع از ارزشهای الهی است، این مکان نمونه ای از به کار گیری عملی آموزه های اسلامی بوده و توجه و اهتمام  به پاکیزگی و رعایت اصول بهداشتی در این مکان مقدس از هر محل دیگری اولی بوده و آیه 125 سوره بقره  موید و تاکیدی بر این مهم می باشد ،با عنایت به اینکه حضور و اچتماع مردم در موقع نمازهای جماعت و در بسیاری از مناسبتهای مذهبی و فرهنگی و اچتماعی در این اماکن قابل توجه بوده  و عدم رعایت ضوابط بهداشتی اعم از بهداشت فردی و یا محیطی خود می تواند منبع بروز و شیوع انواع بیماریها گردد و از طرفی پاکیزه نگهداشتن مساجد و توجه جدی به مسایل بهداشتی می تواند یک درس عملی برای جامعه  و  مشوقی برای  جذب عموم مردم ، مخصوصا "جوانان و نوجوانان این قشر عظیم و موثر در مساجد و اماکن متبرکه باشد .

در خصوص کنترل بهداشتی مساجد همکاران بهداشت محیط درکلیه مراکز بهداشتی ودرمانی استان بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی و آیين نامه های موجود موظف به تشکیل پرونده بوده و در هر فصل  باید جهت بازرسی و تکمیل فرم مربوطه و آموزشهای مورد نیاز  به مساجد منطقه تحت پوشش خود مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است که جهت پیشبرد اهداف مد نظر د رمساجد یک طرح کشوری بنام طرح شبنم که مخفف جمله (شورای بهداشت نمازگزاران مساجد)  می باشد در سال 84 تهیه وبه کلیه استانها جهت اجرا ابلاغ شده است 0

هدف کلی این طرح ،ارتقای سطح بهداشت مساجد ، حسینیه ها ، تکایا و سایر اماکن متبرکه و حفظ و ارتقای سطح سلامت نمازگزاران و عبادت کنندگان می باشد.

اهداف اختصاصی :

1 بهبود وضعیت سیستم بهداشتی فاضلاب تا پایان برنامه چهارم تا سقف 90 درصد

2 بهبود وضعیت بهداشتی دستشویی وضوخانه تا پایان برنامه چهارم تاسقف 80 درصد

3 بهبود وضعیت بهداشتی آبدارخانه های مساجد و اماکن متبرکه تا پایان برنامه چهارم تا سقف 60 درصد

4 بهبود وضعیت بهداشتی توالت های مساجد و اماکن متبرکه تا پایان برنامه چهارم تا سقف 80 درصد

5 -  بهبود وضعیت بهداشتی آب مصرفی  مساجد واماکن متبرکه تاپایان برنامه چهارم تا سقف 100 درصد

6 بهبود وضعیت  ایمنی در مساجد و اماکن متبرکه تا پایان برنامه چهارم تا سقف 50 درصد

7 افزایش سطح اطلاعات بهداشتی مردم تا پایان برنامه چهارم تا سقف 50 درصد

8 بهبود وضعیت های بهداشتی زباله تا پایان برنامه چهارم تا سقف 95 درصد

با وجه به اینکه این طرح با مشارکت استانداری- اوقاف سازمان تبلیغات اسلامی نیروی  مقاومت بسیج- مدیریت و برنامه ریزی و امام جمعه مرکز استان باید اجرا شود لذا همکاری و تعامل بیشتر وعظم و اراده جمعی لازمه تحقق اهداف پیش بینی شده در این طرح می باشد.

جداول زیر حاصل زحمات و تلاشهای همکاران  ما در خصوص ارتقای شاخصهای بهداشتی در مساجد شهری و روستایی شهرستانهای استان می باشد0

 

جدول ارزیابی بهداشت محیط مساجد روستایی (1385)

شهرستانها

تعدادکل مساجد تحت پوشش

تعداد مساجد با امتیاز تا 50

تعداد مساجد با امتیاز 51 تا 75

تعداد مساجد با امتیاز 76 تا100

تعدادمساجدی که
آبدارخانه آنها

تعداد مساجدی که
توالت آ نها

تعدادمساجدی که
دستشوئی آ نها

تعداد مساجدی که  سیستم دفع فاضلاب
آ نها

تعداد مساجدی  که دارای  کپسول اطفاء حریق

تعداد مساجدی که
کفشداری آنها

بهداشتی
می باشد

غیر بهداشتی
می باشد

فاقد آبدارخانه
میباشد

بهداشتی
می باشد

غیر بهداشتی
می باشد

بهداشتی
می باشد

غیر بهداشتی
می باشد

بهداشتی
می باشد

غیر بهداشتی
می باشد

بهداشتی
می باشد

غیر بهداشتی
می باشد

بهداشتی
می باشد

غیر بهداشتی
می باشد

فاقد کفشداری
می باشد

آذرشهر

67

7

33

27

48

18

1

51

14

54

9

55

12

30

37

47

17

2

اسکو

48

27

12

9

26

11

11

25

8

17

22

42

6

12

36

33

-

15

اهر

187

147

29

10

30

77

80

54

108

33

102

91

96

22

165

41

83

63

بستان آ باد

127

57

48

30

42

55

30

77

50

76

51

69

58

51

76

37

70

20

بناب

72

28

22

22

52

19

1

52

20

45

27

63

9

12

60

60

10

2

تبریز

91

51

39

1

44

47

1

41

50

46

45

51

40

24

67

29

40

22

جلفا

26

6

8

12

10

16

-

15

11

14

12

18

8

9

17

-

26

-

چاراویماق

40

38

1

1

14

11

23

11

23

6

8

7

25

4

44

17

1

43

سراب

166

58

72

36

97

35

34

84

55

66

62

112

54

23

143

89

47

30

شبستر

155

103

35

17

63

47

45

109

46

82

73

88

67

59

96

87

68

-

عجب شیر

75

16

26

34

53

17

1

48

17

58

13

66

9

9

50

56

6

12

کلیبر

338

145

132

61

62

135

140

75

263

36

89

60

278

42

296

10

38

29

مراغه

120

56

47

17

80

33

7

41

73

61

59

100

20

42

78

5

-

115

مرند

159

68

62

29

62

79

18

96

44

77

47

106

53

35

124

67

30

62

ملکان

124

54

58

12

56

36

32

71

51

68

36

72

52

13

111

70

25

29

میانه

274

181

76

17

76

92

106

125

149

64

210

33

241

30

244

83

112

79

ورزقان

78

48

15

15

39

23

16

41

30

33

28

30

48

15

73

44

15

19

هریس

65

25

18

17

49

7

4

49

17

34

10

44

15

15

45

3

50

7

هشترود

118

74

35

9

28

35

55

28

75

17

48

27

91

2

116

26

27

65

استان

2330

1189

768

376

931

793

605

1093

1104

887

951

1134

1182

449

1878

804

665

614

جدول ارزیابی بهداشت محیط مساجد شهری (1385)

شهرستانها

تعدادکل مساجد تپحت پوشش

تعداد مساجد با امتیاز تا 50

تعداد مساجد با امتیاز 51 تا 75

تعداد مساجد با امتیاز 76 تا100

تعدادمساجدی که آبدارخانه آنها

تعداد مساجدی که
توالت آ نها

تعدادمساجدی که
دستشوئی آ نها

تعداد مساجدی که  سیستم دفع فاضلاب
 آ نها

تعداد مساجدی  که دارای  کپسول اطفاء حریق

تعداد مساجدی که
کفشداری آنها

بهداشتی
می باشد

غیر بهداشتی
می باشد

فاقد
آبدارخانه
میباشد

بهداشتی
می باشد

غیر
بهداشتی
می باشد

بهداشتی
می باشد

غیر بهداشتی
می باشد

بهداشتی
می باشد

غیر بهداشتی
می باشد

بهداشتی
می باشد

غیر بهداشتی
می باشد

بهداشتی
می باشد

غیر بهداشتی
می باشد

فاقد کفشداری
می باشد

آذرشهر

56

16

21

19

29

22

5

21

25

27

22

51

5

20

36

39

9

8

اسکو

13

-

4

9

13

-

-

12

1

12

1

12

1

10

3

12

-

1

اهر

38

15

17

6

22

15

1

24

14

24

14

35

3

12

26

18

20

-

بستان آ باد

14

1

5

8

7

7

-

12

2

10

4

12

2

9

5

10

3

1

بناب

42

10

20

12

27

12

3

25

17

20

22

42

-

19

23

18

20

4

تبریز

426

110

189

127

223

144

59

275

151

262

164

385

41

225

201

260

127

39

جلفا

18

3

5

10

11

7

-

13

5

14

4

15

3

14

4

5

8

1

چاراویماق

4

3

1

-

1

3

-

1

3

1

3

3

1

4

-

3

-

1

سراب

45

14

15

16

13

28

4

27

18

26

19

30

15

10

35

25

16

4

شبستر

72

34

26

12

4

20

5

54

18

60

12

65

7

38

34

44

28

-

عجب شیر

13

3

3

7

10

3

-

11

2

9

2

12

1

10

3

11

2

-

کلیبر

8

3

2

3

5

3

-

5

3

3

2

8

-

4

4

4

2

2

مراغه

100

26

44

30

55

45

-

74

26

85

15

100

-

83

17

70

30

-

مرند

78

13

49

16

46

21

11

47

28

45

22

61

17

35

43

53

15

10

ملکان

13

-

11

2

9

4

-

8

5

9

4

13

-

7

6

13

-

-

میانه

39

10

20

9

16

23

-

33

6

33

6

16

23

18

21

18

15

6

ورزقان

4

2

2

-

1

3

-

2

2

2

2

3

1

3

1

2

1

1

هریس

45

15

23

7

15

20

10

10

31

13

25

28

17

9

36

11

27

7

هشترود

17

6

10

1

2

14

1

4

13

8

9

16

1

3

14

2

14

1

استان

1045

284

467

294

509

394

99

658

370

663

352

907

138

533

512

618

337

86

 

برچسب ها : 

 بهداشت محیط