بهداشت محيط بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني

رعايت اصول بهداشت محيط در مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستانها به عنوان ارائه دهنده خدمات بهداشتي و نيز درماني به مردم و بالاخص بيماران از اهميت خاصي برخوردار است. از طرفي با توجه به اين كه اين مراكز و عملكرد آنها مي تواند به عنوان الگويي از رعايت اصول و موازين بهداشتي در سطح جامعه ارائه شده و نيز به جهت اهميت مسئله عفونتهاي بيمارستاني و تاثير مستقيم و انكارناپذير عدم رعايت موازين بهداشت محيطي در اين مراكز اهميت موضوع دوچندان مي گردد.

با توجه به گستردگي عوامل محيطي در سطح بيمارستان و نيز مراكز بهداشتي و درماني و عدم امكان ارزيابي كلي و بررسي جزئيات آنها در سطح بيمارستانها، مركز سلامت محيط و كار وزارت متبوع اقدام به تهيه فرمهاي يكنواخت كشوري براي ارزيابي وضعيت بهداشت محيط در اين مراكز نموده است كه تحت عنوان فرمهاي شماره 2/8 و 1/8 در مراكز بهداشت شهرستانها جمع بندي و به مركز بهداشت استان ارسال مي گردد. شاخصهايي كه در اين فرمها مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از:

در مراكز بهداشتي و درماني: آب آشاميدني، سرويسهاي بهداشتي، جمع‌آوري و دفع زباله، نظافت عمومي، جمع آوري و دفع فاضلاب، مبارزه با حشرات و جوندگان، وضعيت كل

در بيمارستانها: آب آشاميدني، تفكيك و جمع آوري زباله، جمع آوري و دفع فاضلاب، رختشويخانه، محل نگهداري ، تهيه و توزيع مواد غذايي

 

در جداول زير شاخصهاي بهداشت محيط مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستانها در پايان اسفند ماه سال 1385 ارائه شده است.

وضعيت بهداشت محيط بيمارستانهاي استان آذربايجان شرقي در سال 1385

شهرستان

تعداد بيمارستان

آب آشاميدني

تفكيك و جمع آوري زباله

جمع آوري و دفع فاضلاب

رختشويخانه

محل نگهداري ، تهيه و توزيع مواد غذايي

مطلوب

نامطلوب

مطلوب

نامطلوب

مطلوب

نامطلوب

مطلوب

نامطلوب

مطلوب

نامطلوب

آذرشهر

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

اسكو

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

اهر

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

بناب

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

بستان آباد

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

جلفا

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

تبريز

24

24

0

19

5

22

2

15

9

12

12

سراب

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

شبستر

2

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

كليبر

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

عجبشير

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

مراغه

3

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

مرند

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

ملكان

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

ميانه

2

2

0

0

2

0

2

2

0

2

0

هشترود

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

جمع استان

43

43

0

31

12

34

9

29

14

28

15

درصد موارد مطلوب

100

73

80

67.5

65

 

وضعيت بهداشت محيط مراكز بهداشتي و درماني  استان آذربايجان شرقي در سال 1385

شهرستان

تعداد مراكز

آب آشاميدني

سرويسهاي بهداشتي

جمع‌آوري و دفع زباله

نظافت عمومي

جمع آوري و دفع فاضلاب

مبارزه با حشرات و جوندگان

وضعيت كل

مطلوب

نامطلوب

مطلوب

نامطلوب

مطلوب

نامطلوب

مطلوب

نامطلوب

مطلوب

نامطلوب

مطلوب

نامطلوب

مطلوب

نامطلوب

آذرشهر

36

34

2

32

4

36

0

36

0

36

0

33

3

31

5

اسكو

37

26

11

35

2

37

0

37

0

36

1

37

0

25

12

اهر

90

72

18

43

47

86

4

67

23

73

17

30

60

16

74

بستان آباد

81

63

18

57

24

74

7

73

8

69

12

70

11

57

24

بناب

42

42

0

35

7

42

0

42

0

42

0

33

9

31

11

تبريز

124

121

3

107

17

117

7

116

8

117

7

108

16

87

37

جلفا

30

30

0

28

2

30

0

28

2

30

0

25

5

25

5

چاراويماق

31

12

19

12

19

31

0

31

0

6

25

29

2

6

25

سراب

100

90

10

81

19

84

16

84

16

87

13

82

18

80

20

شبستر

76

76

0

70

6

72

4

76

0

74

2

75

1

70

6

عجب شير

44

40

4

42

2

44

0

44

0

44

0

38

6

35

9

كليبر

109

109

0

13

96

106

3

106

3

106

3

106

3

73

36

مراغه

13

12

1

11

2

13

0

13

0

13

0

13

0

10

3

مرند

89

85

4

59

30

89

0

89

0

79

10

75

14

51

38

ملكان

59

48

11

46

13

59

0

53

6

54

5

44

15

44

15

ميانه

159

125

34

83

76

118

41

88

71

63

96

39

120

35

124

ورزقان

50

50

0

45

5

46

4

50

0

33

17

5

45

4

46

هريس

45

41

4

39

6

44

1

45

0

44

1

45

0

37

8

هشترود

77

50

27

49

28

77

0

73

4

60

17

70

7

42

35

جمع استان

1292

1126

166

887

405

1205

87

1151

141

1066

226

957

335

759

533

درصد موارد مطلوب

87.15

68.65

93.27

89.09

82.51

74.07

58.75

 

برچسب ها : 

 بهداشت محیط