مقدمه

آب یکی از مواد حیاتی موجود بر روه کره خاکی است که حیات انسانها و سایر موجودات را امکانپذیر کرده است. بر این اساس است هرجا که آب بوده است انسانها اطراف آن گرد آمده وبه تدریج جوامع بشری را تشکیل دادند.اما پی بردن به اهمیت کیفیت آب بسیار دیرتر صورت پذیرفته است .انسانهای اولیه تنها از طریق حواس فیزیکی نظیر بینایی و چشایی و بویایی ، آب را می سنجیدند.تا زمانی که علوم بیولوﮋیکی- شیمیایی و پزشکی توسعه نیافته بودند روشهایی برای تعیین کیفیت آب و دانستن اثرات آن بر روی سلامت بشر ابداع نگردیده بود. هرچه جوامع گسترش پیدا کرده و صنایع مختلف ایجاد شدند اهمیت وارزش این ماده حیاتی بیش از بیش مشخص گردید. امروزه با پیشرفت تکنولوﮋی و گسترش صنایع مختلف وبه طبع آن افزایش تولید آلودگیهای شیمیای و میکروبی ، منابع آب در معرض انواع آلودگیها قرار دارند.باتوجه به اینکه سلامت و بهداشت مردم رابطه مستقیمی با سلامت و بهداشت آب دارد لازم است تمهیدات لازم جهت جلوگیری از آلوده شدن آن اندیشیده شودتا آب سالم و بهداشتی در اختیارمردم قرار گیرد.در کشور ما با توجه به ماده 3 آئین نامه بهداشت محیط مصوب هیئات وزیران ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ سلامت و بهداشت مردم ، مکلف است کیفیت آب آشامیدنی عمومی از نقطه آبگیری تا مصرف را از نظر بهداشتی تحت نظارت مستمر قرار دهد و در این راستا آزمایشگاههای مراکز بهداشت استانها و شهرستانها و مراکز بهداشتی و درمانی را برای ارائه خدمات در این زمینه تجهیز نماید.

 بهداشت محیط