کارنامه سال 91 بیمارستانها

 

بهداشت محيط مراكز بهداشتي و درماني و بیمارستانها

 

  

رعايت اصول بهداشت محيط در مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستانها به عنوان ارائه دهنده خدمات بهداشتي و نيز درماني به مردم و بالاخص بيماران از اهميت خاصي برخوردار است. از طرفي با توجه به اين كه اين مراكز و عملكرد آنها مي تواند به عنوان الگويي از رعايت اصول و موازين بهداشتي در سطح جامعه ارائه شده و نيز به جهت اهميت مسئله عفونتهاي بيمارستاني و تاثير مستقيم و انكارناپذير عدم رعايت موازين بهداشت محيطي در اين مراكز اهميت موضوع دوچندان مي گردد.

        با توجه به گستردگي عوامل محيطي در سطح بيمارستان و نيز مراكز بهداشتي و درماني و عدم امكان ارزيابي كلي و بررسي جزئيات آنها در سطح بيمارستانها، مركز سلامت محيط و كار وزارت متبوع اقدام به تهيه فرمهاي يكنواخت كشوري براي ارزيابي وضعيت بهداشت محيط در اين مراكز نموده است كه تحت عنوان فرمهاي شماره 2/8 و 1/8 در مراكز بهداشت شهرستانها جمع بندي و به مركز بهداشت استان ارسال مي گردد. شاخصهايي كه در اين فرمها مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از:

در مراكز بهداشتي و درماني: آب آشاميدني، سرويسهاي بهداشتي، جمع‌آوري و دفع زباله، نظافت عمومي، جمع آوري و دفع فاضلاب، مبارزه با حشرات و جوندگان، وضعيت كل

در بيمارستانها: آب آشاميدني، تفكيك و جمع آوري زباله، جمع آوري و دفع فاضلاب، رختشويخانه، محل نگهداري ، تهيه و توزيع مواد غذايي

در جداول زير شاخصهاي بهداشت محيط مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستانها در پايان اسفند ماه سال1391 ارائه شده است.

وضعيت بهداشت محيط بیمارستانهای تحت پوشش شهرستانهاي استان  در سال 1391

 

ردیف نام شهرستان تعداد بیمارستان  آب آشاميدني تفکیک ، جمع آوری و دفع زباله جمع آوری و دفع فاضلاب رختشوخانه محل نگهداری، تهیه و توزیع مواد غذایی
مطلوب نامطلوب مطلوب نامطلوب مطلوب نامطلوب مطلوب نامطلوب مطلوب نامطلوب
1 آذرشهر 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2 اسكو 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
3 اهر 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
4 بستان اباد 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
5 بناب 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
6 تبريز 25 25 0 20 5 25 0 24 1 23 2
7 جلفا 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
8 چاراويماق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 خدآفرین 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 سراب 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
11 شبستر 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
12 عجبشير 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
13 كليبر 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
14 مراغه 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
15 مرند 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
16 ملكان 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
17 ميانه 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
18 ورزقان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 هريس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 هشترود 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
جمع کل استان 43 43 0 37 6 42 1 40 3 39 4

 

 

وضعيت بهداشت محيط مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شهرستانهاي استان در سال 1391

 

ردیف نام شهرستان تعداد مراکز آب آشاميدني سرویس های بهداشتی تفکیک ، جمع آوری و دفع زباله نظافت عمومی جمع آوری و دفع فاضلاب مبارزه با حشرات و جوندگان وضعیت کل
مطلوب نامطلوب مطلوب نامطلوب مطلوب نامطلوب مطلوب نامطلوب مطلوب نامطلوب مطلوب نامطلوب مطلوب نامطلوب
1 آذرشهر 36 36 0 31 5 36 0 36 0 36 0 36 0 31 5
2 اسكو 39 35 4 37 2 39 0 39 0 39 0 39 0 34 5
3 اهر 89 80 9 44 45 69 20 80 9 54 35 21 68 13 76
4 بستان اباد 81 66 15 42 39 76 5 76 5 61 20 46 35 30 51
5 بناب 42 42 0 42 0 42 0 42 0 42 0 42 0 42 0
6 تبريز 157 149 8 110 47 146 11 148 9 146 11 121 36 94 63
7 جلفا 29 29 0 29 0 29 0 29 0 25 4 28 1 25 4
8 چاراويماق 37 26 11 20 17 30 7 32 5 22 15 13 24 8 29
9 خداآفرین 50 46 4 39 11 47 3 48 2 43 7 42 8 39 11
10 سراب 88 81 7 74 14 88 0 88 0 81 7 84 4 78 10
11 شبستر 78 75 3 64 14 76 2 77 1 75 3 76 2 60 18
12 عجبشير 45 44 1 43 2 45 0 45 0 45 0 22 23 21 24
13 كليبر 56 52 0 52 4 55 1 56 0 56 0 32 24 29 27
14 مراغه 82 78 4 70 12 80 2 82 0 81 1 60 22 55 27
15 مرند 88 81 7 77 11 88 0 85 3 84 4 66 22 55 33
16 ملكان 65 65 0 58 7 65 0 58 7 58 7 53 12 53 12
17 ميانه 151 127 24 108 43 143 8 142 9 126 25 119 32 86 65
18 ورزقان 58 52 6 47 11 58 0 58 0 38 20 58 0 38 20
19 هريس 46 43 3 43 3 46 0 46 0 46 0 45 1 41 5
20 هشترود 76 66 10 49 27 61 15 70 6 66 10 54 22 32 44
جمع استان 1393 1273 116 1079 314 1319 74 1337 56 1224 169 1057 336 864 529

 

 بهداشت محیط