دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشکی ویژه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی

   شرایط اخذ مجوز:

 شرکت /موسسه متقاضی انجام مدیریت اجرایی پسماندها باید داراي ویژگی هاي زیر باشند :

1) شرکت /موسسه باید به ثبت رسیده باشد. ) طبق مقررات جاري کشور (

2) در موضوع فعالیتهاي شرکت /موسسه باید "انجام مدیریت اجرایی پسماندها "  قید شده باشد .

3) داراي یک نفر ناظر فنی جهت انجام مدیریت اجرایی پسماندها با ویژگی هاي زیر باشد :

4) تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران، اعتقاد به اسلام و یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور، دارا بودن حسن شهرت.

5) عدم اعتیاد به مواد مخدر

6) نداشتن سوءپیشینه کیفري

7) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم براي آقایان

8) دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی در رشته بهداشت محیط و حداقل دو سال سابقه کار مرتبط

9) اخذ گواهینامه دوره ویژه آموزشی مدیریت اجرایی پسماند از آموزشگاههاي اصناف

10) مجوز صادره قابل واگذاري و انتقال به غیر نمی باشد .

11) ناظر فنی موظف است بر انجام کلیه عملیات مدیریت اجرایی پسماندها نظارت داشته و امور مربوطه را هدایت کند .

12) ناظر فنی شرکت نباید در مراکز و موسسات دولتی شاغل باشد و یا نظارت فنی شرکت /موسسه دیگري را بر عهده داشته باشد .

13) شرکت /موسسه موظف است برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهاي ویژه را به معاونت بهداشتی مربوطه ارائه و تاییدیه اخذ نماید .

14) رعایت کلیه "ضوابط و روشهاي مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشکی و پسماندهاي وابسته " موضوع ماده 11 قانون مدیریت پسماندها الزامی می باشد .

15) حداقل شرایط مورد نیاز مکان و فضاي شرکت / موسسه ، دفتر کار و سرویس بهداشتی شامل دستشویی و توالت مطابق شرایط بهداشتی می باشد .

16) سایر شرایط نیروي انسانی، مکان و تجهیزات شرکت بسته به نوع و وسعت فعالیت با نظر معاونت بهداشتی تعیین می گردد .

17) هرگونه تغییر مانند تغییر در ناظر فنی یا نشانی شرکت /موسسه و ... باید با تایید معاونت بهداشتی مربوطه می باشد.

18) به منظور تامین سلامت، ایمنی و بهداشت کارگران بایستی کلیه ضوابط مندرج در "دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندها " توسط شرکت /موسسه تامین و رعایت شده باشد.

19) شرکت /موسسه مکلف است آموزشهاي لازم را در زمینه موارد و موازین بهداشتی مرتبط با مدیریت اجرایی پسماندهاي پزشکی مطابق دستورالعملهاي مرکز سلامت محیط و کار و با هماهنگی معاونت بهداشتی /سلامت به کارکنان ذیربط خود ارائه نمایند .

20) شرکت /موسسه مکلف است در چهارچوب دستورالعملهاي مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت فعالیت نماید .

 بهداشت محیط