آشنایی با گروه
 

شماره تلفن واحد بیماریهای واگیر

ردیف

نام و نام خانوادگی

مستقیم

داخلی

1

دکتر سیمین خیاط زاده

31773460

3460
2 فرامرز خلیل زاده 31773545 3545
3 دکترمرتضی سعادت خواه 31773532 3532
4 دکتر مهدی محمد زاده 31773496 3496
5 دکتر محمدرضا رئیسی 31773558 3558

6

دکتر رسول مهامین

31773500

3500

7 سید علی بلندی 31773497 3497
8 یعقوب میرزایی 31773527 3527
9 دکتر مدینه عباسی 31773540 3540
10 بایرام میرزایی 31773526 3526
11 دکتر جبرئیل شعربافی 31773461 3461
12 دکتر ملیحه طالبی 31773536 3536
13 دکتر نازلی سلطانی 31773495 3495
14 دکتر میترا یگانه 31773494 3494
15 دکتر سعید پوردولتی 31773548 3548
16 لیلا عبدالهی 31773538 3538
17 محسن پاشا 31773547 3547
18 نیر صادقپور 31773500 3500
 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر