آشنایی با گروه
 

پوستر: دست های تمیز دستهای سالم تری هستند.

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر